مجازات بزه توهین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات بزه توهین شلاق یا جزای نقدی است، لذا محکوم کردن متهم به هر دو مجازات خلاف قانون است.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1392/02/14 صادرشده از دادگاه عمومی بخش کهک آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی نسبت به خانم ف. به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و حکم مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مهلت مقرر قطعی شده است.

2 - رئیس حوزه قضایی بخش کهک با استدلال این که مجازات مقرر در ماده 608 قانون مذکور جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال یا شلاق تا 74 ضربه می‌باشد و دادگاه فوق هر دو مجازات را بر محکوم علیه تحمیل نموده با اختیار حاصل از بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند 6 ماده 272 همان قانون از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست رئیس حوزه قضایی بخش کهک مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/02/14 صادرشده از دادگاه عمومی بخش فوق وارد و موجه است؛ زیرا به موجب دادنامه مزبور محکوم علیه آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده، درحالی که مطابق ماده فوق، دادگاه در تعیین مجازات می‌بایست یکی از دو مجازات را در حکم موصوف تعیین می کرد. بنا به مراتب، به لحاظ انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه را به شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش کهک محول می‌نماید.

رئیس شعبه سی وچهار دیوان عالی کشور - عضو معاون

اسلامی - قاسمی

منبع
برچسب‌ها