تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۹۱

پیام: مجازات بزه توهین شلاق یا جزای نقدی است، لذا محکوم کردن متهم به هر دو مجازات خلاف قانون است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به موجب دادنامه شماره ۱۶۰- ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ صادرشده از دادگاه عمومی بخش کهک آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی نسبت به خانم ف. به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و حکم مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مهلت مقرر قطعی شده است.

۲- رئیس حوزه قضایی بخش کهک با استدلال این که مجازات مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مذکور جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال یا شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد و دادگاه فوق هر دو مجازات را بر محکوم علیه تحمیل نموده با اختیار حاصل از بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ همان قانون از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست رئیس حوزه قضایی بخش کهک مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰- ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ صادرشده از دادگاه عمومی بخش فوق وارد و موجه است؛ زیرا به موجب دادنامه مزبور محکوم علیه آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده، درحالی که مطابق ماده فوق، دادگاه در تعیین مجازات می بایست یکی از دو مجازات را در حکم موصوف تعیین می کرد. بنا به مراتب، به لحاظ انطباق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه را به شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش کهک محول می نماید.

رئیس شعبه سی وچهار دیوان عالی کشور - عضو معاون

اسلامی - قاسمی