1-تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر2-درجه بندی مجازات ها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در صورت اعتراض «محکوم علیه»; به رای صادره،دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است. 2 - دادگاه در تعیین حداقل مجازات،مکلف به رعایت مقررات مربوط به درجه بندی مجازات ها است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خ. ص. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی از طریق گذاشتن کارتن وسایل در جلوی مغازه و راه پله موضوع شکایت ع. م. ی با وکالت خانم الف. س.ز. با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معمول اظهارات مطلعین اظهارات و اقاریر ضمنی متهم و دفاعیات بلاوجه وی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 690 قانون تعزیرات و مواد 66 - 67 - 86 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به علاوه به رفع مزاحمت به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شکاری - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خ. ص. ف ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 صادره از شعبه محترم --- کیفری 2 و. و به طرفیت تجدیدنظرخوانده به نام ع. م. با وکالت الف. س.ز. که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مزاحمت ملکی با اوصاف مندرج در دادنامه مذکور به پرداخت 18/000/000 ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم شده است دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده و مداقه در رسیدگی‌های به عمل آمده اعتراض موجه و مدللی که موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین قانونی اصدار یافته است، ولیکن نظر به اینکه کیفر متعلقه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 6 تلقی می‌گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است، لذا میزان حبس به 6 ماه و یک روز اصلاح و با حذف 18/000/000 ریال جزای نقدی، 6 ماه و 1 روز حبس معینه درباره تجدیدنظرخواه در اجرای مواد 46 و 47 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی برای مدت 2 سال معلق می‌گردد بدیهی است در صورتی که مشارالیه در خلال مدت مذکور مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 قانون مارالذکر گردد شامل حدود، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 علاوه بر اعمال مجازات جرم لاحق، کیفر معلقه پس از رفع اثر از قرار مصدوره، درباره مشارالیه به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. والا ملغی الاثر می‌گردد النهایه دادنامه معترض‌عنه وفق ماده 457 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و به شرح اصلاح و تعلیق حبس مقرره تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد میراحمدی - محمّدرضا فراهانی

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها