نظریه مشورتی شماره 7/93/1735 مورخ 1393/07/27

تاریخ نظریه: 1393/07/27
شماره نظریه: 7/93/1735
شماره پرونده: 1184-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مخصّص ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 {ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}می باشد و در موارد خاص مذکور در مواد صدر الذکر، دادستانها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانها تفویض نموده باشد ولکن در سایر موارد، دادستانها میتوانند در اجرای ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1378{ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}، رأساً یا با تعیین قیم موقت نسبت به تعقیب کیفری متهم اقدام نمایند.

منبع