درخواست طلاق زوجه به دلیل فرزند دار نشدن زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/27

پیام: گذشت بیش از 5 سال از ازدواج و اینکه زوج فاقد فرزند از راه طبیعی باشد از موارد تحقق عسر و حرج و شرط ضمن نکاح تلقی می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ز. ر. ا. در مورخه 99/4/7 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به علت عسر وحرج و عدم پرداخت نفقه و عدم انجام تکالیف شرعی و قانونی به طرفیت ه. ا. ا. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 94/5/11 با خوانده ازدواج نموده لیکن خوانده رفتارهای غیر متعارف و خشونت امیز داشته و تهدید به قتل و توهین کرده و مرا مجبور کرده که مبلغ هفتاد میلیون تومان سفته در حق ایشان با اجبار امضای نمایم. نفقه نمی دهد. لذا با توجه به عسر و حرج و شرط ضمن عقد تقاضای طلاق دارم. شعبه *در 99/4/18 تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان با اشاره به عسر وحرج موکل و شروط ضمن عقد اعلام نموده زوج طبق رای کیفری در مورد انفاق محکوم شده و توانایی بارداری ندارد. تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی را نموده است.و با گذشت 6 سال از ازدواج هنوز درمان نشده است. خوانده پاسخ داده من از همسر اولم دو فرزند 14 و 18 ساله دارم. ایشان 3/5 سال با من زندگی کرده است. من لوله بندی کردم. ولی اسپرم فریز شده دارم. از طریق طبیعی نمی توانیم بچه دار شویم. ولی از طریق لقاح مصنوعی می‌شود. خودش برای بچه دار شدن همکاری نکرد. وکیل خواهان گفته موکل مجبور نیست که برای بارداری جراحی و … را تحمل کند. واین خود عسر و حرج است. 1 - به موجب دادنامه مورخه 98/5/22 زوج به اتهام توهین و تهدید نسبت به زوجه محکوم شده است.ص 32 2 - به موجب دادنامه مورخه 99/4/17 زوجه محکوم به تمکین شده است.ص 48 ) 3 - مطابق دادنامه مورخه 99/4/23 زوج به پرداخت نفقه زوجه از *لغایت 99/3/31 محکوم گردیده است.ص 70 ) جلسه بعدی دادگاه در 99/4/28 ص 109 ) تشکیل گردیده است. ابتدا از شهود استماع شهادت شده است. 1 - د. ا. ا.: (مادر زوجه) خوانده دخترم را فریب داد. و تا زمان عقد نگفت که دو فرزند دارد. و لوله هایش را بسته است. بعد از عقد گفت که لوله هایش را بسته است. از خانم اولش فهمیدیم دخترم را کتک می زد. ز. به من می گفت الان دو سال است.دخترم خانه من است. 2 - ا. ر. ا.: برادرخواهان: بعد از عقد گفت خواهان که لوله هایش را بسته است. و توان بچه دار شدن ندارد. خواهرم را در خانه زندانی می کرد کتک می زد. من دیدم که او را می زد. 3 - ا. ه. ز. چهار سال است.ازدواج کرده اما یک سال بیشتر است.که خانه پدرش است. همان زمان هم که خانه اقا بود قهر بودند. 4 - ه. ر. ا.: پدر زوجه: ایشان بد اخلاق و بدبین هست. کتک می زند. لوله بندی کرده بود (خوانده گفته شب خواستگاری گفتم که لوله بندی کردم) شاهد گفته دروغ وکذب است. بعد از عقد به ما گفت و چندین بار دخترم را به *برای بارداری برده ولی نشده است: خوانده گفته من شب خواستگاری به پدر و مادر و برادر ز. گفتم و ز. اطلاع داشت وگفت از طریق مرکز ناباروری بچه دار می‌شود.ایشان 94/5/11 ازدواج کرده و 98/10/21 زندگی را ترک نموده است. زوج در خصوص سه فقره سفته که از زوجه گرفته علیه زوجه اقامه دعوی نموده و مشارالیها نیز محکوم به پرداخت شده است.ص 125 دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. گزارش تحقیق نیروی انتظامی به شرح ص 169 حاکیست که اولا زوج بعد از ازدواج با زوجه وی را مجبور کرده که یک واحد صنفی که در ان فروش لوازم خیاطی داشته را فروخته و شغلی نداشته باشد. ثانیا زوج را فردی بدخلق و بدبین معرفی که به بهانه های مختلف اقدام به ازار و اذیت همسر خود می‌نماید. داور زوجه نظر به عدم امکان صلح و سازش داده است.ص 171 ) داور زوج نیز با اعلام عدم سازش از ناحیه زوجه اظهار نموده زوج حاضر به طلاق نمیباشد. ص 172 دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/6/4 حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نموده است.ص 180 ) اقای م. م. د. به وکالت از ز. ر. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/11/12 دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای س. م. م. د. به وکالت از زوجه فرجامخواهی نموده و به رد دعوی تمکین زوج مطابق دادنامه قطعی شعبه --- تجدیدنظر استان به لحاظ خوف ضرر جانی زوجه و اینکه زوج توانایی باروری ندارد. و اینکه زوج دارای مشکلات روحی و روانی و بدبینی است.ودر خواست معاینات پزشکی ایشان را داشته اشاره نموده که متن کامل لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 11/12 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای م. م. د. به وکالت از ز. ر. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/12 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر وحرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا زوجه مدعی است.که از اینکه زوج لوله های خود را بسته بوده و وی از این موضوع تا بعد از ازدواج بی اطلاع بوده است.این مطلب مورد تایید شهود زوجه نیز قرار گرفته است.و زوج صرفا ادعا نموده که قبل از عقد این مطلب را اطلاع داده لیکن دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده است. ثانیا با توجه به اینکه زوجه مجبور شده به دلیلی شرایط خاص زوج و بچه دار نشدن وی به صورت طبیعی دوبار اقدام به نطفه گذاری غیر طبیعی و عمل جراحی نماید. و این اقدامات نیز به نتیجه مطلوب نرسیده قطعا برای زوجه عسر وحرج ایجاد می‌نماید. ثالثا اینکه مطابق شروط ضمن عقد هم با توجه به گذشت بیش از 5 سال از ازدواج واینکه زوج فاقد فرزند از راه طبیعی می‌باشد. خود می‌تواند از موارد عسر و حرج وتحقق شرط تلقی گردد. رابعا اینکه سوی رفتار زوج نیز با توجه به محکومیت کیفری وی به اتهام تهدید و توهین نسبت به زوجه و گزارش تحقیق نیروی انتظامی که در تایید ادعای زوجه می‌باشد. ص 169 پرونده و طرح دعوی حقوقی علیه زوجه و محکومیت وی به پرداخت هفتاد میلیون تومان سفته که از زوجه گرفته نیز قابلیت بررسی دارد. خامسا اینکه در خصوص سوی رفتار که ناشی از شرایط روحی زوج عنوان شده تقاضای معاینات پزشکی شده و ضرورت داشته دادگاه زوج را جهت بررسی این ادعا به پزشکی قانونی معرفی نماید. سادسا اینکه برای زوجه ای که مجبور می‌شود. جهت دریافت نفقه خود به محاکم قضایی مراجعه و بعد از صدور حکم و الزام زوج نفقه دریافت نماید. قطعا عسر وحرج ایجاد می‌شود. مضافا به اینکه دعوی تمکین زوج نیز به جهت خوف ضرر جانی زوج نیز رد شده است. از طرفی نظریه داوری هم بر عدم سازش قرار گرفته و حکایت از بلاتکلیفی زوجه با توجه به اینکه بیش از یک سال است.جدای از زوج زندگی میکند دارد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/3/4

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها