نظریه مشورتی شماره 7/95/824 مورخ 1395/04/08

تاریخ نظریه: 1395/04/08
شماره نظریه: 7/95/824
شماره پرونده: 59-861/1-643

استعلام:

به استناد ماده 375 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه باید در رأی خود حضوری یا غیابی بودن آن را اعلام کند در صورت صدور حکم برائت متهم الزامی به درج حضوری یا غیابی بودن رأی از سوی دادگاه وجود دارد یا نه؟ در صورت صدور حکم برائت متهم با قید اینکه حکم برائت غیابی نداریم آیا بایستی در رأی نوشته شود که رأی صادره حضوری است؟ چنانچه رأی صادره قرار باشد درج حضوری یا غیابی بودن آن بی معنی است در این صورت چه بایستی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باعنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آرای غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم می‌باشد؛ بنابراین آرای غیابی کیفری منصرف از رأی برائت یا قرارهای نهایی دادگاه‌ها (کیفری) است و لذا ذکر غیابی یا حضوری بودن آراء مذکور در رأی کیفری منتفی به نظرمی رسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده 375 قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوری یا غیابی بودن رأی خارج است.

منبع