تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۵۱۶

پیام: احداث اتاق نگهبانی در زمین کشاورزی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری... برابر دادنامه شماره ۲۰- ۲۰/۰۱/۹۳ آقای ک. را به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در بخش... به میزان ۲۵ مترمربع و ۳۵۰ مترمربع محوطه موضوع شکایت جهاد کشاورزی علاوه بر حکم قلع وقمع بناهای احداثی به پرداخت مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز برابر دادنامه شماره ۴۰۴- ۳۱/۰۳/۹۳ جزای نقدی را تخفیف و آن را به یک صد و پنجاه میلیون ریال تقلیل داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته: این جانب در سال ۸۲ اقدام به ابتیاع یک قطعه باغ به مساحت ۷۷۰۰ مترمربع از اراضی روستای... پلاک... اصلی با بنای قدیمی نموده که ازآن جهت استراحت و نگه داری ادوات و آلات کشاورزی استفاده می نمایم. سپس جهت اخذ استعلام اداره برق جهت نصب کنتور به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان... مراجعه که با دستور آن مدیریت اقدام به اجرای طرح آبیاری تحت فشار قطره ای کردم ولی متأسفانه پس از اجرای طرح اقدام به تنظیم شکایت از این جانب به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نموده اند، لذا از آن مقامات محترم قضایی خواهشمند است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی اقدام و سپس نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام فرمایید و حسب ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی هستم.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ک. فرزند... نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴- ۳۱/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدید استان البرز نظر به این که فقط در مورد احداث ۲۵ مترمربع تغییر کاربری اطاق نگهبانی با توجه به بند ۵ تبصره فراز سوم دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۹/۰۴/۸۶ احداث اطاق نگهبانی را تغییر کاربری محسوب ندانسته است، فلذا ازاین جهت تقاضای مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه محترم دادگاه هم عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون

لطیفی رستمی - محمدی