احداث اتاق نگهبانی در زمین کشاورزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احداث اتاق نگهبانی در زمین کشاورزی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه کیفری... برابر دادنامه شماره --- - 20/01/93 آقای ک. را به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در بخش... به میزان 25 مترمربع و 350 مترمربع محوطه موضوع شکایت جهاد کشاورزی علاوه بر حکم قلع وقمع بناهای احداثی به پرداخت مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان البرز برابر دادنامه شماره --- - 31/03/93 جزای نقدی را تخفیف و آن را به یک صد و پنجاه میلیون ریال تقلیل داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته: این جانب در سال 82 اقدام به ابتیاع یک قطعه باغ به مساحت 7700 مترمربع از اراضی روستای... پلاک... اصلی با بنای قدیمی نموده که ازآن جهت استراحت و نگه داری ادوات و آلات کشاورزی استفاده می نمایم. سپس جهت اخذ استعلام اداره برق جهت نصب کنتور به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان... مراجعه که با دستور آن مدیریت اقدام به اجرای طرح آبیاری تحت فشار قطره ای کردم ولی متاسفانه پس از اجرای طرح اقدام به تنظیم شکایت از این جانب به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نموده اند، لذا از آن مقامات محترم قضایی خواهشمند است بدوا نسبت به توقیف عملیات اجرایی اقدام و سپس نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام فرمایید و حسب ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی هستم.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ک. فرزند... نسبت به دادنامه شماره --- - 31/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید استان البرز نظر به این که فقط در مورد احداث 25 مترمربع تغییر کاربری اطاق نگهبانی با توجه به بند 5 تبصره فراز سوم دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 10 تصویب نامه شماره 59879 ت 37110 ه مورخ 19/04/86 احداث اطاق نگهبانی را تغییر کاربری محسوب ندانسته است، فلذا ازاین جهت تقاضای مطروحه وارد تشخیص و مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه محترم دادگاه هم عرض صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون

لطیفی رستمی - محمدی

منبع
برچسب‌ها