حقوق مالک ملک تملک شده توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زیرا از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می‌شود.از شرایط و ارکان دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت مدعی، احراز تصرفات غاصبانه متصرف است؛ بنابراین در فرضی که تصرفات شهرداری در راستای طرح مصوب باشد، از موضوع غصب خروج موضوعی داشته و آنچه مالک استحقاق دارد، صرفا دریافت بهای ملک است به قیمت روز و مطالبه همزمان اجرت المثل و بهای ملک نیز فاقد توجیه قانونی است؛

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/02

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. م. به وکالت ب. ب. و ر. ص. به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته خلع ید نسبت به بک قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع قطعه --- تفکیکی به شماره 3806 فرعی از --- اصلی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 85/11/1 لغایت تقدیم دادخواست و قلع و قمع مستحدثات توام با خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام 25238 مورخ 94/5/25 مالکیت خواهان بر پلاک متنازع فیه محرز و مسلم است و نظر به اینکه مطابق دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب گواهی 941203 مورخ 94/5/28 شعبه مزبور دادنامه صادره به مرحله قطعیت رسیده و موضوع دادنامه مزبور قید گردیده شهرداری منطقه 5 هیچگونه طرحی در محل متنازع فیه اجرا ننموده است و دادخواست مطالبه بهای زمین و قیمت عادله رد گردیده است و نظر به اینکه کارشناس رسمی دادگستری به موجب نظریه 912 مورخ 94/6/9 مبادرت به تعیین و ارزیابی اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 85/11/1 لغایت 94/1/1 (تقدیم دادخواست) به میزان 456 . 137 . 000 ریال نموده‌اند و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع دلیل و مدرکی که حاکی از تصرفات قانونی شهرداری در مایملک متعلق به خواهان نبوده است و از طرفی در مقام اعتراض به نظریه کارشناس نیز دلیل موجهی ارائه ننموده است و نظر به اینکه مطابق ماده 308 قانون مدنی غصب استیلا بر مال غیر است لذا دادگاه دعوی مزبور را ثابت و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 307 و 308 و 310 و 311 قانون مدنی و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی و پرداخت 456137000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 85/11/1 لغایت 94/1/1 و قلع و قمع مستحدثات موجود در پلاک مزبور و پرداخت مبلغ 2826800 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و محکوم می‌نماید اجرای رای منوط به واریز مابه التفاوت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می‌باشد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانشهرام بیگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 5 تهران با نمایندگی خانم مهدیه شاه میرزایی جوشقانی به طرفیت م. م. ی با وکالت ب. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/3 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نامبره به خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و پرداخت مبلغ 456/137/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از 85/11/1 لغایت 94/1/1 و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد برسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا از شرایط و ارکان دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت درخواست کننده احراز تصرفات غاصبانه متصرف می‌باشد این در حالیست که تصرفات شهرداری در راستای طرح مصوب بوده و از ماده 308 و 311 قانون مدنی خروج موضوعی دارد و با قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری آنچه مالک استحقاق دارد صرفا دریافت بهای ملک است به قیمت روز و مطالبه همزمان اجرت المثل و بهای ملک توجیه قانونی ندارد چون از زمان اجرای طرح منافع ملک تعلق به مجری طرح دارد و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک تلافی و تدارک می‌گردد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها