نظریه مشورتی شماره 7/97/3146 مورخ 1397/12/08

تاریخ نظریه: 1397/12/08
شماره نظریه: 7/97/3146
شماره پرونده: 97-168-3146

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده 166 قانون یاد شده، منع قانونی در ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.
2) صرفنظر از این که مطابق ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، در حکم نظر کارشناسان رسمی است، در فرض سوال با عنایت به پاسخ مذکور به سوال یک، سوال دوم، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

منبع