شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالک زمین تملک شده توسط اداره برق زمانی مستحق قیمت زمین می‌شود که خوانده وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک کرده و زمین مورد ادعای او به خوانده منتقل شده باشد؛ بنابراین چنانچه خوانده بدون اجازه از مالک زمین دکل برق عبور داده باشندد عوی مطالبه قیمت زمین مسموع نیست و باید نسبت به عین زمین دعوی اقامه شود..

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

خواهان، ح. ر. فرزند س.الف.، ساکن تهران، خ ابوسعید، با وکالت ه. م.، وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه درمورخ 94/8/4 دعوایی مبنی بر صدور حکم به پرداخت قیمت روز زمین درپلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش بهنام پازوکی باجلب نظر کارشناس به علاوه کلیه خسارات قانونی مقوم به 5/100/000 ریال به طرفیت 1 - شرکت برق منطقه ای تهران 2 - اداره برق پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که مالکیت یک قطعه زمین پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش بهنام پازوکی به متراژ 6977 متر مربع می‌باشد که خواندگان از ملک او دکل برق را عبور داده اند، براین اساس تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس را دارد. به این ترتیب 1 - نظر به اینکه از لایحه قانونی خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت، خصوصا ماده 8 این قانون به خوبی استنباط می‌شود که خواهان زمانی مستحق قیمت زمین می‌شود که زمین مورد ادعای او به خواندگان منتقل شده باشد به عبارت دیگر خواندگان وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک نموده باشند 2 - نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که خواندگان بدون اجازه از زمین متعلق به او دکل برق عبور داده اند. براین اساس به فرض اینکه خواندگان بدون اجازه از ملک او دکل برق عبور داده باشند خواهان نمی تواند قیمت زمین را مطالبه نماید. بلکه باید نسبت به عین زمین دعوی طرح نماید. به عبارت دیگر خواهان زمانی می‌تواند بهای زمین را به عنوان ثمن معامله دریافت نماید که این ملک را به خواندگان فروخته باشد ویاخواندگان طبق قانون این ملک را تملک کرده باشند. افزون براین طبق ماده 140 قانون مدنی تملک صرفا با احیاء اراضی موات، حیازت اشیاء مباحه، عقود وتعهدات، اخذ به شفعه وارث حاصل می‌شود. بنابراین خواندگان زمانی ملزم به پرداخت قیمت زمین می‌باشند که به موجب معامله قطعی، این اراضی مورد ادعای خواهان را از او خریداری نموده باشند وماده 362 قانون مدنی نیز موید این معنی است که بعد از وقوع عقد بیع، خریدار ملزم به تادیه ثمن می‌باشد. وانگهی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک مصوب 1358 وقانون الحاق یک تبصره به ماده 1 این لایحه نیز دولت را مکلف کرده است که برای اجرای طرحهای مصوب، اراضی مورد نیاز خودش را که درمالکیت اشخاص است خریداری نماید و قبل از معامله حق تصرف ندارد. بنابراین دعوی مطروحه خواهان با این کیفیت مسموع نمی‌باشد واین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی را صادر واعلام می‌نماید. رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشواعباس جغتائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/27

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. رضایی با وکالت آقای ه. م. به طرفیت 1 - اداره برق پیشوا 2 - شرکت برق منطقه ای تهران نسبت به دادنامه --- - 1394/10/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن قرار رد دعوی مطالبه قیمت روز زمین صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد ومدارک و اظهارات مضبوط در آن دعوی مطرح شده با عنوان خواسته مضبوط در پرونده قابلیت استماع را نداشته و لذا رای دادگاه نخستین که در ان استدلال گردیده نسبت به خواسته مطروحه صحیح بوده با رد تجدیدنظر خواهی و عدم انطبباق ان با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه موصوف تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها