ماده 2 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه نامه خواهد بود:
الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:
1. مصوبات مجلس شورای ملی
2. مصوبات مجلسین و کمیسیون های شورای ملی و سنا
3. مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده اند
4. مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل 73 قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده اند
5. مصوباتی که از طریق همه پرسی و در اجرای اصل 59 قانون اساسی تصویب شده اند
6. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند
7. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل 112 قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.
8. تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی
9. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسی
ب‌) مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده 1 شیوه نامه باشند:
1. مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
2. مصوبات هیأت وزیران
3. مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است
4. اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل 138 قانون اساسی
5. بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه
6. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
7. مصوبات هیأت های امنای دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی