رابطه تنظیم سند رسمی و تفکیک ملک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به تنظیم سند رسمی قسمتی از ملک مشاع ملازمه ای با تفکیک آن ملک ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف. ل.ز.ج.الف. با وکالت آقای م. و.پ. به طرفیت آقای م. ت.الف.، ع. غ.غ.گ.، الف. ن.ن.الف.، ح. و.م.، ن. الف.، ع. ع.الف.، م. ل.ز.ج.الف. و م. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پلاک ثبتی....../...بخش...تهران و جبران کلیه خسارات دادرسی مقوم بر 51/000/000 ریال، نظر به اینکه حسب پاسخ اداره ثبت به شماره...-....- 1392/04/29 آقای م. ت.الف. دارای مالکیت مشاعی 4 سهم از 113 سهم یک دانگ مشاع می‌باشد، نظر به اینکه با حالت اشاعه و بدون مفروز بودن مالکیت نامبرده تنظیم سند قبل از تفکیک میسور نمی‌باشد فلذا طرح دعوی به این کیفیت قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

عسگری توانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای الف. ل. با وکالت اقای م. و.پ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/01 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب ان قرار رد دعوا (عدم استماع) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد میداند زیرا خواسته خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی 200 متر مربع مشاع از ششدانگ ملک ملازمه ای با تفکیک ان ندارد لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها