حقوق مالک زمین واقع شده در طرح

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم خلع ید درخصوص زمینی که در آن طرح اجرا شده است موجه نبوده و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مالکین صرفا می‌توانند بهاء ملک را مطالبه کنند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها باوکالت خانم الف. ن.ن. به طرفیت خواندگان 1 - شهرداری.... 2 - شهرداری...... تهران 3 - شرکت ر. 4 - شرکت آ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم بر خلع ید خواندگان در یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره...فرعی از....اصلی بخش..... تهران با احتساب خسارات دادرسی، بر اساس کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، مالکیت خواهان ها (به استثناء آقای الف. ر.ن.) در پلاک مرقوم محرز است و آنچه مسلم است تصرف بدون اذن در ملک دیگری در حکم غصب میباشد. شهرداری مرکزی تهران و شهرداری منطقه.... تهران با استناد به آراء ضمیمه لایحه منکر تصرف در محل متنازع فیه بوده و شرکت.... تهران نیز دفاعا اعلام داشته چون مجری طرح نبوده در نتیجه تعرضی در محل ندارد و شرکت آ. نیز تصرفات خود را بر اساس اینکه مجری طرح ساخت ایستگاه مترو هستند اعلام داشته است و اینکه پیمانکار پروژه ساخت ایستگاه مترو هستند. دادگاه از توجه به مراتب فوق و صرفنظر از آراء صادره استنادی که هر یک از خواندگان ردیف های اول و دوم و سوم به استناد آن خود را متصرف نمی دانند دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است زیرا هرچند به نظر این دادگاه ید شرکت آ.متلقی از ید شرکت ر. است و شرکت ر. هم زیرمجموعه شهرداری تهران است لاکن تصرفات به هر نحوی که باشد در حکم غصب است و به استناد ماده 308 و -* قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون طرحی نیز در خصوص تملک پلاک مرقوم اجراء نشده است حکم بر خلع ید شرکت آهاب (سهامی خاص) از محل پلاک متنازع فیه صادر و اعلام می دارد. بدیهی است به هنگام اجرای حکم خلع ید، از محل خلع ید شده و تحویل خواهان ها میگردد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی شرکت آ. محکوم است مبلغ 1/281/819 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نماید. دعوی مطروحه توجهی به سایر خواندگان نداشته به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دعوی خواهان ها در پرونده کلاسه --- به طرفیت خواندگان با توجه به استرداد دعوی توسط وکیل خواهان ها در پرونده کلاسه --- به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران

میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 و درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آ. با مدیریت آقای م. ا. با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 که به موجب آن دادنامه مذکور حکم به محکومیت شرکت آ.به خلع ید از یک قطعه زمین پلاک ثبتی... فرعی از.... اصلی بخش.... تهران و پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده است، درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ر.. نسبت به دادنامه مذکور با توجه به محتویات پرونده و نظربه اینکه تجدیدنظرخواه (شرکت ر..در دادنامه مذکور محکوم نشده است و نسبت به شرکت مذکور قرار رد صادر شده است لذا تجدیدنظرخواهی موجه نمی‌باشد. مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آ. نسبت به دادنامه موصوف، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نقشه ها و مستندات موجود در پرونده در پلاک ثبتی موضوع دعوی و ملک تجدیدنظرخوانده(آقای ن. م.) طرح ایستگاه مترو اجرا شده است بنابراین صدور حکم خلع درخصوص زمینی که در آن طرح اجرا شده است موجه نبوده و اساسا قابلیت اجرا ندارد و مالکین صرفا می‌توانند قیمت و بهاء زمین و ملک را مطالبه نمایند. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است. علیهذا استنادا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها