قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ر. الف.ز. 27 ساله دایر بر نگهداری دو لیتر مشروبات الکلی دادگاه توجها به شرح و محتویات پرونده شرح شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی کشف مشروب در ید متهم صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر دفاعیات بلاموثر در جلسه دادگاه بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 702 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات متهم موصوف را با رعایت بند ث از ماده 38 از همان قانون به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دوسال پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید رای صادره حضوری بوده بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 اسلامشهر- احمدقلی بیاتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی مورخ 1394/09/15 دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر نسبت به مفاد دادنامه --- - 94 مورخ 1394/04/30 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخوانده ر. الف.ز. بابت نگهداری دو لیتر مشروب الکلی به استناد ماده 702 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت بند ث ماده 38 در همان قانون به تحمل شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است تجدیدنظرخواهی به عمل آمده موجه به نظر نمی رسد چرا که استناد تجدیدنظرخواه به تبصره 3 ماده 703 از قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب مورخ 1387/08/22 مقدم التصویب نسبت به بند ت ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01 می‌باشد و از مفاد و فهوای بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب به نظر این دادگاه اینگونه مستفاد میشود که قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات مشمول تعلیق و تعویق نمی‌باشد نه غیر آن که آنچه مورد حکم تجدیدنظرخواسته بر آمده است و مورد تعلیق قرار گرفته خارج از شمول بند ت ماده 47 از قانون مذکور می‌باشد و با توجه به اخیر التصویب بودن ماده 47 یاد شده محدود کننده تبصره استنادی تجدیدنظرخواه و از طرفی تفسیر قانون بنفع متهم حکم میکند که دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد به نظر نمی رسد و حالیه این دادگاه با توجه به مراتب عنوان شده مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نمایداین رای حضوری و قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهریکامران اشجعی

منبع
برچسب‌ها