شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی، نقض حکم مورد اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض و صدور حکم جدید است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است به موجب دادنامه شماره --- - 1388/09/16 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان قم آقای م. چپش لو فرزند م. متولد سال 1370 به اتهام قتل عمدی مرحوم اباذر س. به وسیله جرح با چاقو و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای خلیل خانی از طریق حصول علم متعارف مستند به قرائن و امارات مندرج در متن رای مجرم شناخته شده و به استناد بند ب ماده 206 و بند 4 ماده 231 و بند 2 ماده 480 و مواد 205 و 265 و 481 و تبصره ذیل ماده 481 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی سابق از بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس و از بابت ایراد جرح عمدی با چاقو به آقای خلیل خانی بپرداخت دیه مجموعاَ چهار نفر و پنج دینار در حق نامبرده محکوم گردیده و رای صادره در رابطه با محکومیت مشارالیه به قصاص نفس طی دادنامه شماره --- - 1388/12/09 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور ابرام شده که ماحصل جریان پرونده مشروحاَ در گزارش دادنامه اولیه شماره 1205 - 1388/08/04 صادره از آن شعبه محترم دیوان عالی کشور منعکس گردیده و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد. خانم رادا اسدپور پیرانفر به وکالت از محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که شعبه --- دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/06 به لحاظ اینکه محکوم علیه موقع وقوع جرم کمتر از هیجده سال سن داشته و در زمان صدور حکم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حاکم بوده و وکیل محکوم علیه ادعا داشته در هنگام وقوع قتل‌، موکل وی ماهیت جرم را درک نمی کرده و در رشد و کمال عقل وی شبهه بوده با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری استان قم به عنوان دادگاه همعرض در مقام تجدید محاکمه پس از تشکیل جلسه و تحقیق از متهم و وکیل وی در مورد جزئیات و موارد مقرر در ماده 91 مذکور و کسب نظر کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از دو نفر متخصص اعصاب و روان و یک نفر متخصص پزشکی قانونی که اعلام کرده اند متهم در زمان وقوع حادثه از رشد عقلی کافی برخوردار بوده است به شرح دادنامه شماره --- - 1394/01/26 با استدلال مندرج در متن رای اعاده دادرسی متقاضی را موجه تشخیص نداده و با رد آن اضافه نموده در مورد جنبه خصوصی جرم نسبت به شکات خصوصی که اعلام گذشت کردند در اجرای بند دوم ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و النهایه با توجه به صدور حکم قصاص متهم موصوف متقاضیان قصاص می‌توانند با پرداخت فاضل دیه سهم پدر و سهم الارث وی از همسرش که فوت نموده و سهم دو نفر از برادران مقتول از سهم مادر متوفایشان به قاتل طبق مقررات با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند. خانم رادا اسدپور به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد نسبت به رای مزبور اعتراض و درخواست فرجام نموده که پرونده ابتدا به شعبه --- دیوان عالی کشور و سپس با درخواست آن شعبه محترم به این شعبه ارجاع گردیده است عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی خانم رادا اسدپور به وکالت از محکوم علیه آقای م. چپش لو فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/26 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان قم نظر به اینکه رای مذکور پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1388/09/16 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان قم در مرحله تجدید محاکمه صادر و به موجب آن با رد اعاده دادرسی در واقع رای اخیرالذکر که با رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شده بود مورد تایید و ابقاء قرار گرفته است و با توجه به اینکه در دادرسی مجدد که منجر به صدور رای مورد درخواست فرجام گردیده دادگاه هم عرض حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم دیگری صادر ننموده تا مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قابل اعتراض و فرجام باشد و رای قطعی سابق الصدور به قوت خود باقی مانده و فرجام مجدد از آن پذیرفته نیست لذا با توجه به مفهوم ماده مذکور رای فرجام خواسته قابلیت فرجام نداشته و قرار رد صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها