رای شماره 116 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:ه- ع؍ 9803096 شماره دادنامه: 9909970906010116 تاریخ: 25/3/99

شاکیان:آقایان خالد سلطانیان و ایمان میربهبودی و خانم هانیشتمان حداد، فرزانه رشیدی و پروانه معروفی

طرف شکایت:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند 6 از قسمت تذکرات مهم بخش دوم دفترچه راهنمای هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان ماه 1398ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استخدام پیمانی نیروهای مورد نیاز در موسسات تابعه پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به انتشار دفترچه آگهی آزمون استخدامی اقدام می کند که یکی از موارد ممنوعیت شرکت داوطلبان در آزمون مذکور را دارابودن مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل مورد تقاضا اعلام کرده است که مورد اعتراض شاکیان واقع شده است.

مقرره مورد شکایت:

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:......

6- دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرایط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می‌باشد)

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است چراکه مقرره مورد شکایت فرصت شغلی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده را سلب کرده است و به تبع امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای اشتغال را نفی کرده است.

در پاسخ به شکایت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مختصراً اعلام کرده:اولاً با توجه به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی... از شمول قوانین و مقررات عمومی مستثناء و برابر مصوبات هیات امنا عمل می نمایند.ثانیاً ماده 33 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، استخدام را بر اساس دستورالعملی می داند که توسط هیات امناء تصویب می‌گردد که ماده 7 دستورالعمل مزبور مصوب هیات امناء اعلام داشته شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر مرتبط با شرایط احراز شغل مندرج در آگهی مطابق آیین‌نامه ارزیابی و مهندسی شاغل ملاک عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که در زمان انتشار آگهی به اطلاع داوطلبانخواهد رسید) ممنوع می‌باشد. لذا دفترچه راهنمای آزمون استخدامی مرتبط با دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی تنظیم شده و دارای مستند قانونی است.ثالثاً اشاره می‌نماید عین بند مورد اعتراض (بند 6 تذکرات مهم شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدامی سال 1398) مذکور یکی از شروط آزمون استخدام سال 1396 دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نیز بوده است (بند 7 از تذکرات مهم شرایط عمومی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سال 1396 وزارت بهداشت) که به رغم طرح درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق رای شماره 105 و 106 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی با استنادات زیر رای به رد شکایت صادر شده است.

پرونده در جلسه مورخ 12؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکهاولاًبرابر بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389که در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار شده است، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی شده اند و صرفاً تابع مصوبات هیات امنا هستند،ثانیاًپیش از اینهیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای وحدت رویه شماره 474 مورخ 17؍5؍96 آزمون استخدامی ای را که طی آن رعایت شرط نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا را الزامی دانسته و مقرر داشته بود در صورتی که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، مغایر قانون تشخیص نداده است، بنابراین و من حیث المجموع به تبعیت از رای وحدت رویه مذکور مفاد مقرره های مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها