مصداق عدم تعدی و تفریط در اجاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر تغییرات اعمال شده در مورد اجاره باعث ضرر به ملک نشود و منجر به استفاده بهینه باشد مصداق تعدی و تفریط نیست. بنابراین تغییر ویترین و درب و دکور داخلی مغازه تفریط محسوب نمی‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح. و ش.ذ. و ش.ل. به طرفیت الف.ر. با وکالت ب.م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به علت تعدی و تفریط خواهان‌ها توضیح داده‌اند که خوانده پرونده در یک باب مغازه جز پلاک ثبتی... اصلی از... فرعی مستاجر هستند چون بدون اجازه مالک اقدام به اخذ انشعاب آب و تعویض ویترین و درب مغازه و دکور داخل مغازه را نموده درخواست تخلیه مغازه را نموده است نظر به اینکه موارد مذکور از سوی خواهان‌ها جزء موارد تعدی و تفریط نمی‌باشد و موارد مذکور نه تنها به ملک مورد دعوی ضرر نرسانده بلکه باعث استفاده بهینه از مغازه مورد دعوی گردیده و چون خوانده هم مالک منافع ملک مورد دعوی می‌باشد و می‌بایست در راستای استفاده از منافع تغییراتی در آن انجام دهد و تغییرات انجام شده هم در راستای استفاده بهینه از منافع مغازه بوده و جزء موارد تعدی و تفریط محسوب نمی‌گردد از این‌ رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و ش.ذ. و خانم ش.ل. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوای تخلیه مغازه جزء پلاک ثبتی... اصلی از... فرعی به لحاظ عدم وقوع تعدی و تفریط با هیچ‌یک از جهات احصاء شده موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و موجبی برای نقض آن نیست همانگونه که دادگاه محترم مذکور نیز استدلال کرده اخذ انشعاب آب و تعویض ویترین و درب مغازه و دکور داخل آن از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش.ذ. از همان دادنامه چون رای ناظر به دعوای وی نیست مستندا به مواد 335 و 84 - بند 4 - 89 از قانون مذکور و 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی - سلیمانی

منبع
برچسب‌ها