شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صرفا منافع بالفعل قابل مطالبه هستند؛ منافع بالقوه که در زمره عدم النفع محسوب است قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/25

رای دادگاه

در خصوص خواهان ها غ. پ. و ق. ر.الف. باوکالت م. ع.ع.ف. به طرفیت خوانده ر. ت.ز. به خواسته صدور حکم بررفع تصرف خوانده از ملک خواهان‌هاوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 150/000/000 ریال باکلیه خسارات دادرسی وحق الوکاله باعنایت به توضیح وکیل خواهان هادایربراینکه خوانده یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع به صورت سرقفلی ازموکل اجاره نموده است که قریب به سی سال می‌باشدودراین مدت خوانده ازفضاوعرصه پشت مغازه موکلین رابدون اذن استفاده نموده است وبا توجه به پاسخ خوانده به شرح لایحه پیوست صفحات 34 تا 36 پرونده اینجانب باعلی دست رنج مستاجرمغازه 24 متری بوده ایم هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم چون مغازه برای مکانیکی ماشین های کامیون اجاره کردیم قطعا برای استفاده مقداری ازحریم آن نیزدراختیارمابوده است اذن درشئی اذن درلوازم آن هم است.دعوای خواهان مبنی برتصرف عدوانی واجرت المثل واهی است دادگاه باعنایت به مراتب مرقوم با توجه به اینکه دعوای خواهان مربوط به مغازه مورداجاره که تصاویری ازاجاره نامه رسمی ان پیوست پرونده استنیست بلکه نسبت به تصرف فضای خارج ازمحدوده عین مستاجره می‌باشدباعنایت به اینکه خوانده نسبت به تصرف مورددعوامنکرنبوده آنراجزءحریم مورداجاره اعلام کرده است که جهت احراز واقع قرارارجاع به کارشناس صادرشده کارشناسان به شرح نظریه مضبوط درپرونده که کروکی محل تصرف رانیزترسیم کرده است ابراز نموده اندکه نظریه موصوف به متداعیین ابلاغ شده ومصون از هرگونه ایرادواعتراض باقیمانده است مغایرتی هم با اوضاع واحوال محقق قضیه نداردلذادعوای خواهان راموجه دانسته به استناد 307/308/320 ازقانون مدنی ومواد 198 و 502 و 503 و 519 ازقانون آیین دادرسی مدنی خوانده رامحکوم به رفع تصرف ازملک مورددعواوباپرداخت مبلغ 1/950/000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف باپرداخت هزینه دادرسی هفتاد هزارتومان بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه با توجه به میزان محکوم به ومبلغنه میلیونریال بابت هزینه کارشناسی درحق خواهان‌هامی‌نمایدنسبت به مازادبرمبلغ محکوم به ،به جهت فقددلیل به استنادماده 197 قانون مدنی حکم بربی حقی صادرمی گردد.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی پاکدشت - کثیرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ر. ت.ز. به طرفیت آقای غ. پ. و ق. ر.الف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل به ملک همجوار مغازه مورد قرارداد اجاره می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی نظر به احراز مالکیت مشاعی خواهان‌های اصلی بر ملک مذکور به شرح پاسخ استعلام ثبتی و توجهابه اینکه اصل تصرف موضوع انکار تجدید نظر خواه قرار نگرفته، دلیل موجهی هم در تصرف ارائه نگردیده با عنایت به نظریه کارشناس که مثبت احراز تصرف بوده رای مورد اعتراض در خصوص رفع تصرف فارغ از ایراد قانونی بوده لیکن در خصوص مطالبه اجرت المثل مورد حکم با عنایت به اینکه منافع بالفعل بر ملک مذکور مترتب نبوده که تصرف تجدیدنظرخواه سالب انتفاع مالک از آن باشد و در فرض عدم تصرف هم واجد منافع بالفعلی برای مالکین نبوده و منافع بالقوه هم در زمره عدم نفع می‌باشد که به شرح قسمت موخر تبصره 2 ماده 515 قابلیت وصول را ندارد وبا عنایت به اینکه اجرت المثل مراجعت به منافع موجود دارد که طرفین بر اجرت آن توافقی نداشته اند فلذا مستفاد از ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین رای معترض عنه در مورد رفع تصرف به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید ودر خصوص اجرت المثل مورد نقض وحکم رد دعوی نخستین صادر واعلام می‌گردد رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع
برچسب‌ها