اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.