ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه‌ گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌ های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله‌ های صادر شده واریز و با صدور ‌درخواست وجه مجدا دریافت گردد.