رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 153

تاریخ دادنامه: 26/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1311

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5-4 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص برقراری عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5-4 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص برقراری عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر جدید هشتگرد می‌نماید. در بند 5-4 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تابلوهای منصوب صنفی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده است تحت عنوان عوارض نصب تابلو، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض نصب تابلو اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت نصب تابلو در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت نصب تابلو حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض نصب تابلو به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف- رای شماره 362-21/5/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

ب- رای شماره 710-3/6/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«(5-4) عوارض تابلوهای تبلیغاتی:

برای محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی جهت نصب بر روی اماکن تجاری/ اداری/ صنعتی و صنفی مطابق فرمول ذیل عمل می‌شود.

تبصره: برای مکانهای تجاری که در اطراف میادین شهر واقع شده اند 40% به محاسبات فرمول شماره یک اضافه می‌گردد:

فرمول شماره 1: 4 × قیمت منطقه ای محل نصب × مساحت تابلو= عوارض تابلو سالیانه

تبصره 1: برای تابلوهای پزشکی/ ورزشی/ آموزشی ضریب یک عمل می‌شود.

تبصره 2: برای تابلوهایی که نیاز به پایه و نصب آن در معابر شهری دارد در هنگام محاسبه عوارض تابلو ارتفاع پایه تابلو در مساحت تابلو جمع می‌شود طبق فرمول شماره 2 عمل می‌گردد.

تبصره 3: برای تابلوهایی که در حاشیه میادین شهر قرار دارند 40% به محاسبات فرمول شماره 2 اضافه می‌گردد.

فرمول شماره 2: عوارض ماهیانه = 5/1 × قیمت منطقه ای محل نصب × (ارتفاع پایه + مساحت تابلو)

تبصره 4: برای تبلیغاتی که بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر نوشته می‌شوند مساحت دیوار نوشته شده (سطح نوشته شده) و همچنین پلاکارد پارچه ای جهت تبلیغات که در سطح شهر نصب می‌گردد به عنوان مساحت تابلو لحاظ گردیده و مطابق فرمول شماره یک فوق با ضریب 15 عمل می‌شود.

تبصره 5: برای تبلیغاتی که به صورت بنر استفاده می‌شود از فرمول شماره 2 استفاده می‌گردد.

مکان

مبلغ

مکان

مبلغ

مکان

مبلغ

مکان

مبلغ

ورودی شهر

000/500/2

جاده دسترسی

000/500/1

میدان شهرداری

000/500/2

نبش ب ارکیده

000/200/2

میدان یادبود و مادر

000/500/1

محله 1 فاز 2

000/000/1

سایر مکانها در فاز 1

000/000/1

سایر مکانها در فاز 2-3-4-5-7

000/700

چهار راه الوند

000/800/1

سه راه خلیج فارس

000/500/1

بزرگراه خلیج فارس تا میدان مادر

000/500/1

بزرگراه خلیج فارس از میدان مادر به بالا

000/200/1

تبصره 6: برای تبلیغات بر روی پایه استندهای موجود در داخل شهر بر اساس موقعیت مکانی طبق جدول ذیل مورد محاسبه قرار می‌گیرد."

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال مصوبات متضمن وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل است و در ارتباط با تابلوهای تبلیغاتی نیست و در بند 5-4 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد بر تابلوهای تبلیغاتی وضع عوارض شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی به این مصوبه در قالب حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع