اختلاف زوجین در خصوص باکره بودن زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/20

پیام: در صورت اختلاف زوجین در خصوص باکره و غیر مدخوله بودن زوجه، قول زوج مقدم است اما این تقدم مشروط به یمین و سوگند از سوی او می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

اقای ح. م. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ق. ز. در تاریخ 1398/06/02 به طرفیت خانم س. م. ش. دادخواستی به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش به مجتمع *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است.جلسه مورخ 98/6/23 دادگاه بدلیل عدم شناسایی خوانده و عدم ابلاغ اخطاریه تجدید گردیده است. در جلسه مورخ 98/7/8 دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای زوجین قرار ارجاع امر بداوری صادر کرده است. داور زوج نظر به جدایی اعلام کرده است.داور زوجه و وکیل او مکررا درخواست تجدید وقت رسیدگی به منظور صلح و سازش تقدیم دادگاه نموده‌اند در جلسه مورخ 98/8/26 دادگاه وکیل زوج اعلام کرده است.زوجه مهریه را حسب اقرار نامه رسمی در قبال دریافت گرین کارت (از کشور *) بخشش نموده است.اصولا این رابطه زوجیت به دلیل اخذ گرین کارت برای خوانده شکل گرفته و به همین صورت باقی ماند و گرین کارت هم اخذ شده لذا تقاضای صدور رای دارم. ضمنا زوجه تابحال دوشیزه است.و اصولا رابطه زوجیتی بین طرفین وجود نداشته است. دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال کرده است. وکیل زوجه ضمن تقدیم لایحه اعلام کرده است.طبق اظهار موکلش زوج به زندگی مشترک برگشته و زوجین در کشور *با یکدیگر زندگی میکنند. وکیل مرقوم مطلب فوق را در جلسه مورخ 98/10/15 شورا نیز بیان کرده است.و لذا درخواست مهلت نموده است. وکیل زوج اعلام کرده است.تلاش ها در جهت سازش بی فایده بوده است.لذا ضمن مخالفت با اعطای مهلت درخواست ارسال پرونده را به دادگاه نموده است. شورای حل اختلاف پس از عدم موفقیت در ایجاد سازش پرونده را به دادگاه اعاده کرده است. وکیل زوجه با تقدیم لایحه مورخ 99/1/23 اعلام کرده است.زوجین بعد از عقد ازدواج به کشور *عزیمت نموده و مدت 10 سال است.در ان کشور زندگی می کنند در صورت اصرار زوج به طلاق خواهان حقوق مالی زوجه شامل مهریه 114 عدد سکه طلا تمام بهار ازادی، جهیزیه 35000 دلار که زوجه هنگام عزیمت به همراه خود به منزل مشترک برده است، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی و در پایان اموال متعلق به زوج را در کشور *احصای و درخواست استعلام از طریق دفتر امور بین الملل قوه قضاییه نموده است. اقای دکتر ح. م. نیز به عنوان وکیل مع الواسطه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه مورخ 99/1/23 دادگاه که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده است.وکیل خواهان (زوج) با اشاره به برگزاری 4 جلسه رسیدگی و اینکه این تعداد جلسه رسیدگی جهت سازش فیمابین کافی بوده با هرگونه تجدیدجلسه مخالفت و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده است.وکلای خوانده (زوجه) با احصای مطالبات زوجه از جمله تنصیف دارایی زوج نسبت یکدستگاه اپارتمان در کشور *درخواست تعیین حقوق مالی وی را نموده‌اند وکیل خواهان اعلام کرده است.اولا زوجه مهریه خود را در قبال اخذ گرین کارت بذل کرده است.ثانیا زوجه دوشیزه است.و نصف مهریه به ایشان تعلق می‌گیرد ثالثا 25 هزار دلار از 2019/03/19 تا 2019/03/29 بابت مهریه به حساب زوجه واریز شده است. پرداخت 35000 دلار بابت جهیزیه مورد انکار است. خرید اپارتمان مورد انکار است.نفقه مبالغی پرداخت شده و از موکل استعلام و اعلام خواهدکرد. دادگاه اصول مدارک و طرفین را از انان خواستار گردیده است. وکیل زوجه ضمن تقدیم ترجمه مدارکی در خصوص مالکیت اپارتمان و حقوق دریافتی و حسابهای بانکی زوج درخواست استعلام از طریق دفتر امور بین المللی قوه قضاییه نموده و اعلام کرده است.زندگی مشترک زوجین از ابتدای ازدواج تاکنون در کشور *بوده و هست و تمام اموال منقول و غیر منقول زوج که در ایام زوجیت به دست اورده در *قرار دارد. دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در خصوص موضوع اعلام کرده است: … با توجه به عدم روابط سیاسی و حقوقی مابین ایران و امریکا، همچنین هیچگونه سوابق مالی افراد قابل استعلام نمی‌باشد. قابل ذکر است.موسساتی در کشور متوقف فیه فعالیت دارند که در شرایط خاص با اخذ هزینه در صورت داشتن اطلاعات کامل فرد از جمله س. س. (معادل شماره ملی در *) تحقیقات می‌نماید. لیکن تضمینی در کامل بودن تحقیقات انها وجود ندارد. دادگاه نفقه معوقه وایام عده زوجه را به کارشناس ارجاع نموده است.که نهایتا هییت سه نفره نظریه خود را اعلام نموده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1399/05/19 پس از درج مقدمه و خلاصه پرونده با استناد به ماده 1133 قانون مدنی اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین صادر و مقرر نموده است. 1 - در خصوص مهریه زوجه با توجه به ادعای وکیل زوج مبنی بر باکره و غیر مدخوله بودن زوجه و انکار وکلای زوجه و اینکه براساس مسیله 17 باب مهر تحریر الوسیله حضرت امام در این خصوص قول زوج مقدم است.زوجه را مستحق نصف مهریه ( 52 سکه طلا) اعلام نموده است. 2 - پرداخت نفقه معوقه زوجه طبق نظر کارشناس 3 - در خصوص شرط تنصیف دارایی زوج چون هیچگونه دارایی از وی در *به دادگاه معرفی نشده و شناسایی اموال وی در *نیز مطابق مفاد نامه دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران قابل احراز برای دادگاه نمی‌باشد. واینکه با توجه به مفاد سند رسمی ارائه شده تنظیمی مورخ 1394/11/04 دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در *مبنای حقیقی عقد نکاح شکل گرفته بین طرفین با توجه به مبنا قراردادن مهریه و حق طلاق در قبال اخذ گرین کارت برای زوجه مشخص نمی‌باشد. مردود اعلام گردیده است. 4 - در خصوص جهیزیه نیز وجه مورد ادعا پرداخت پدر زوجه به عنوان جهیزیه اولا ثابت نیست ثانیا به جهت عدم اطلاق جهیزیه به ان محکوم به رد است. وکیل زوجه نسبت به این دادنامه با اعلام تمایل زوجه به ادامه زندگی مشترک و اعلام اموال و دارایی زوج و درآمد وی در کشور *در خصوص تنصیف دارایی زوج و نفقه و نیز با توجه به مدخوله بودن زوجه بدلیل زندگی مشترک چندین ساله اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده است. زوج در این مرحله نسبت به دادنامه بدوی اعتراض ننموده است.و وکیل وی در لایحه دفاعیه صرفا اصلاح دادنامه را از جهت پرداخت نصف مهریه با اشاره به گذشت زوجه نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/08/20 ایراد تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و ضمن رد ان دادنامه بدوی را تایید نموده است. سپس وکلای طرفین نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده‌اند وکیل زوج در خصوص محکومیت وی به پرداخت نصفه مهریه زوجه و وکیل زوجه نیز در این خصوص و در خصوص نفقه و میزان ان با عنایت به زندگی انان در کشور *اعتراض نموده‌اند پرونده پس از وصول و ثبت در دفتر دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ح. م. پ. با وکالت اقای ع. ق. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1399/08/20 صادره از شعبه *به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی وی نسبت به دادنامه بدوی و قطعیت انان وارد نیست لذا با استناد به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد فرجامخواهی وی دادنامه فرجامخواسته را تایید می‌نماید. اما فرجامخواهی خانم س. م. ش. با وکالت خانم ف. ن. د. هر چند نامبرده مهریه خود را طبق سند مورد اشاره در دادنامه بدوی به شرط اخذ گرین کارت بذل نموده است.اما هیچگونه مستندی بر تحقق این شرط از سوی زوج در پرونده ملاحظه نمی شود. ثانیا در خصوص تقدم قول زوج این تقدم مشروط به یمین و سوگند او گردیده است.و در پرونده هیچگونه احلاف زوج از سوی دادگاه وسوگند از ناحیه وی مشاهده نمی گردد. بنابر مراتب فوق دادنامه واجد نقص است.و با وارد دانستن فرجامخواهی وکیل زوجه به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد و رفع نواقص مذکور به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/2/22

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها