نظریه مشورتی شماره 7/98/168 مورخ 1398/10/18

تاریخ نظریه: 1398/10/18
شماره نظریه: 7/98/168
شماره پرونده: ک1011-861-89

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به مواد 1، 2 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فرآیند دادرسی کیفری اعم از «کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور رأی و اجرای آراء» تحت حاکمیت «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری» مذکور در صدر ماده 2 قانون موصوف است.
ثانیا، «بهرمندی اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها»، از جمله حقوق مدنی هر فرد است و با توجه به اصول 22 و 41 قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نگردیده است محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص «جواز محرومیت اشخاص متهم به ارتکاب جرایم» که رسیدگی به اتهام آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و رسیدگی (دادگاه) است «از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها» وجود ندارد.

منبع