دادسرای صالح برای اجرای حکم بعد از رسیدگی در شعبه هم عرض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

دادسرای صالح برای اجرای حکم بعد از رسیدگی در شعبه هم عرض

پرسش

در صورتی که شخصی به اتهام جرمی در بندر گز محکوم گردد و با اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض در کردکوی ارسال گردد، اجرای حکم محکومیت صادره از کردکوی با کدام حوزه قضایی است؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ طبق مواد 26 و 401 قانون آئین دادرسی کیفری 92 دفاع از کیفرخواست با دادستان صادر کننده آن است؛ ثانیاً اجرای حکم در محل وقوع آن دارای اثر بازدارندگی عام است و با اصول آئین دادرسی سازگارتر است؛ لذا نظریه اقلیت را تائید می‌نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اعاده دادرسی از موارد ایجاد صلاحیت اضافی نمی‌باشد، دادسرایی حکم را اجرا می‌کند که دادگاه متبوع آن صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشد؛ (جمع مواد 26 و 401 و 639 قانون آئین دادرسی کیفری) اصولاً دادسرایی حکم را اجرا می‌کند که کیفرخواست را صادر کرده باشد، مگر در استثنائات که نیاز به تصریح دارد؛ لذا در فرض این سوال صرفاً رسیدگی به یک امر خاص به دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و باید به قدر متیقن اکتفاء نمود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دادسرای صالح برای اجرای حکم شهرستان بندر گز می‌باشد.

نظر اقلیت

با انتقال صلاحیت رسیدگی صلاحیت اجرا نیز منتقل می‌شود و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و ارجاع به شعبه هم عرض به معنای انتقال صلاحیت اضافی می‌باشد؛ چون اصولاً دادسرا در معیت دادگاه است و دادسرای در معیت دادگاه صادر کننده حکم صالح است، لذا دادسرای کردکوی صالح است.

منبع
برچسب‌ها