ضمانت اجرای تصریح مشخصات وکالتنامه در دادخواست و عدم مستند وکالت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در زمان تقدیم دادخواست مستند سمت وکالت ضمیمه نشده باشد ولی در دادخواست مشخصات وکالتنامه تصریح شده باشد؛ دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر و ارائه اسناد مربوطه را از دادخواست دهنده بخواهد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/02/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. ط. فرزند نادعلی اصالتا و وکالتا از طرف خانمها ن.ش. و شمرینه شهرت هر دو اسعدی با وکالت آقای م. الف.ز. به طرفیت خوانده آقای م.ح. وفائی به خواسته الزام به تنظیم سند موضوع قولنامه 29/3/74 و تادیه کلیه خسارات تاخیر در انجام تعهد و خسارات قانونی از جمله حق الوکاله نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق سند عادی که تاریخ در ذیا امضائی سمت راست درج شده و امضائی مربوطه نسبت به امضائی دیگرپر رنگ. بوده و در متن سند مذکور طی 5 تاریخ 29/3/74 درج شده و در بند سوم سند فوق الاشاره به سه فقره چک اشاره شده و محکمه جهت احراز وقوع بیع مبادرت به استعلام از بانک مربوطه نموده و بانک مربوطه پاسخ مورخه 19/1/92 تقدیم که وضعیت چکها موصوف مشخص نیست و استعلام ثبتی به عمل آمده حکایت از مالکیت سه دانگ خوانده دارد و مالکیت سه دانگ دیگر مربوط به مورث خواهان‌ها بوده و در سند مزبور هیچگونه امضائی شاهد یا شاهدین ملاحظه نمی شود و وکیل خواهان که ظاهرا دارای سابقه مدت وکالت طولانی بر خوردار است در دادخواست خواهان را با.عبارت. خانم ش. ط. فرزند نادعلی اصالتا و وکالتا از طرف خانم ن.ش. و ش. شهرت هر دو اسعدی قید و در فروم وکالتنامه نیز چنین اقدام نموده در حالی که هیچگونه وکالتنامه تعرفه نشده و کپی انحصار وراثت تقدیم که بر حسب آن افراد مذکور جزو وراث حین الفوت مرحوم هادی اسعدی می‌باشند و از طرفی در بند چهار سند عادی مزبور در خصوص چکها تضمین خسارت تاخیر در انجام تعهد را مطالبه در حالی که بر این امر در سند مذکور هیچ اشاره ی نشده حالیه محکمه با توجه به شرح فوق و عدم احراز سمت خانم ش. ط. وکالتا بیان نموده به تبع وکالت وکیل راجع به آن دو نفر موجب ایراد بوده و لذا محکمه در باب خانمها ن.ش. و ش. شهرت هر دو اسعدی که خانم. ط. ادعای وکالت آنان را نموده و بر اساس آن وکیل هم وکالت مع الواسطه شده احراز نشده و وفق بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه قرار رد صادر می‌نماید لکن در خصوص خانم ش. ط. به عنوان خواهان که اصالتا طرح دعوی نموده محکمه به شرح مارالذکر بیع ادعای را احراز ننموده و به همین جهت دعوی خواهان در باب الزام تنظیم سند نسبت به سه دانگ به مالکیت خوانده را پذیرش نداشته و به طریق اولی خسارت تاخیر در انجام تعهد نیز قابلیت پذیرش نمی‌باشد و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمدتقی ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/19

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ز. به وکالت از خانم ها ن. د و ش. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ش. ط. به طرفیت آقای م.ح. و. با وکالت آقای ف. ن.ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته الزام به تنظیم سند موضوع قولنامه 1374/03/29 و خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارات قانونی نسبت به سهم نامبردگان به لحاظ عدم احراز سمت وکالت به شرح مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌باشد با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که به حکایت ستون دلایل و منضمات و بخش پایانی دادخواست نخستین وکالتنامه های رسمی 66613 - 1379/06/06 و 61373 - 1377/04/27 به عنوان دلایل و مدارک خواهان‌های بدوی موصوف اعلام شده است و چنانچه ابراز نگردیده است دفتر دادگاه بدوی حسب مقررات مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف داشته است نسبت به رفع نقص اقدام نماید و مورد از ایراد موضوع ماده 84 قانون مرقوم نبوده است لذا اعتراض مطروح در این مورد وارد و ثابت تلقی و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مواجه با اشکال و ایراد قانونی و قضایی تشخیص می‌گردد و با استناد به مواد 348 - 353 - 51 - 54 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این باره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. بدیهی است در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش. ط. نسبت به بخش دیگر رای مرقوم (حکم به رد دعوا) پس از بازگشت پرونده از مرجع بدوی اتخاذ تصمیم می‌گردد. رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محسن قاضی- احمد کرمی

منبع
برچسب‌ها