الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص د ادخواست تقدیمی خواهان ها ک. و ک. و م. و ک. ک. فرزندان م. و ن. م. با وکالت آقای ی. خ. به طرفیت شهرداری منطقه..... تهران به خواسته تسلیط ید وضع ید بر مال غیر منقول مقوم به 51/00/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان ها اظهار داشته اند مالکیت یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره..........را دارا می باشیم هنگام اخذ پروانه ساختمانی جهت ساخت پلاک ثبتی فوق دریافتیم که 60 متر از مساحت زمین مذکور در حریم درجه یک خط 230 کیلو وات شرکت توانیر واقع است که در حریم عملیات ساختمانی ممنوع می‌باشد فلذا نسبت به زمین فوق الذکر به استثنای 60 متر مذکور اقدام به احداث ساختمان نمودیم حال نظر به اینکه مطابق با نامه شرکت توانیر به تاریخ 1360/01/27 اینجانبان مجاز به ایجاد فضای سبز می باشیم و نظر به اینکه شهرداری از اعطای مجوز برای احداث فضای سبز و حصار کشی امتناع می ورزد لذا ا لزام شهرداری را به اعطای مجوز جهت ایجاد فضای سبز و نرده کشی نسبت به 60 متر مذکور داریم با عنایت به مراتب فوق و رونوشت اسناد و مدارک تقدیم شده و استعلامیه واصل ثبت جنوب شرق تهران به شماره.....مورخه 1394/02/14 که حسب آن سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 255/50 متر مربع را به نام خواهان‌ها اعلام نموده و استعلامیه و اصل از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران به شماره..... مورخه 1394/03/17 که حسب آن طبق مقررات موجود احداث فضای سبز در حریم خطوط برق رسانی مجاز می‌باشد و نامه شماره......مورخه 1360/01/27 که شرکت توانیر از کل مساحت قطعه زمین پلاک فوق 72 متر در حریم در جه یک و کل مساحت زمین در حریم درجه دو خط مذکور قرار گرفته است نظر به اینکه طبق ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران مورخه 1347/10/07 در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق از داخل محدوده شهر ها فقط رعایت حریم درجه یک الزامی بوده و طبق ماده 4 تصویب نامه مذکور در حریم درجه یک اقدام به عملیات ساختمانی ممنوع و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی بلامانع می‌باشد لذا در مورد قطعه زمین مزبور صدور پروانه ساختمانی نسبت به 182/5 متر مربع آن در حریم درجه دو قرار گرفته از نظر شرکت توانیر بلامانع بوده و نسبت به باقیمانده آن نیز مالکین تنها مجاز به ایجاد فضای سبز می‌باشند و نظر به گواهی پایان کار ساختمان به شماره پرونده --- مورخه 1390/04/07 مساحت زمین طبق سند 255/50 متر و مساحت ملاک تراکم 195/40 متر و توضیحات بروکف طبق کروکی و بازدید مورخه 86/1/22 و اظهار نظر طرح و نامه وزارت نیرو 86/10/4/3/47/15 مورخ 1386/01/22 و پخ با اضلاع نامساوی اجراشده است و شرقابه حریم وزارت نیرو و بدون هیچ گونه دسترسی می‌باشد مقدار اصلاحی ملک در حریم وزارت نیرو قرار دارد نه در اصلاحی گذر و سطح اشغال ساختمان 138/74 متر مربع اعلام شده است و نظر به تعهد نامه تنظیمی مالکین تراکم بر اساس ابعاد بعد از اصلاحی گرفته اند بنا بر مراتب فوق و حق ارتفاق عبور برق از ملک که بدون سلب تصرف کامل از مالک منحصرا تصرف تام او را نسبت به قسمتی از ملک که محل تعلق حق ارتفاق است زایل می سازد و همچنین اینکه صاحب حق ارتفاق باید به نحوی از حق خود استفاده کند که مانع تصرف مالک نگردد و رعایت حق حریم با توجه به اینکه تصرفات در حد ایجاد فضای سبز توسط شرکت برق منطقه ای مجاز دانسته شده و در آن حد با حق حریم منافات ندارد و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر با حکم قانون و هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مالکیت شخصی که راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند و تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق و تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا با مقدار متعارف و انچه ضرورت انتفاع اقتضا کند و حریم درحکم ملک صاحب حریم است تملک و تصرف در آن که منافی باشد یا آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و مطلق تصرف در حریم دیگری منع نشده است بلکه تصرفات - منع شده است لذا دعوی خواهان را به حکم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم وارد دانسته به استناد مواد 30 و 31 و 35 و 36 و 39 و 106 و 107 و 139 قانون مدنی و اصول 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به تسلیط و وضع ید بر مال غیر منقول به میزان 60 متر مربع و اعطای مجوز برای احداث فضای سبز و حصار کشی با توجه به تعریف تصرفات مجاز در حریم درجه یک برق و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به خوانده صادرنماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

حسین صبوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه.... تهران با نمایندگی ج. ف. و سید م. م. به طرفیت م. 2 - ک. 3 - ک. همگی ک. فرزندان م. 4 - خانم ن. م. نسبت به دادنامه --- - 1394/03/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن حکم به تسلیط ید و وضع ید بر مال غیر منقول به میزان 60 متر مربع در پلاک ثبتی شماره................ واقع در بخش...............تهران و اعطای مجوز فضای سبز و حصار کشی و پرداخت هزنیه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه وارد و موجه است دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا تسلیط ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در حالی که در ما نحن فیه ملک از ید مالکین خارج نشده و ثانیا صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است و الزام شهرداری به انجام وظایف قانونی دعوای ترافعی نمی‌باشد و دادگاه ها تکلیف دارند به دعاوی که برابر قانون طرح گردیده طبق مقررات رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند لذا دادگاه به استناد ماده 2 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

محتوای مرتبط (15 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها