رای شماره 143 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 14/ تیر/1383

شماره دادنامه: 143

کلاسه پرونده: 83/144

شاکی: آقای علی درویش

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شعبه چهارم بدوی و شعب اول و چهارم تجدیدنظر

موضوع شکایت و خواسته: عدم رسیدگی به خواسته

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و پیرو پرونده شماره 82/989 اعلام داشته‌اند شعب دیوان در رسیدگی به خواسته رعایت مقررات آیین دادرسی را ننموده‌اند و آراء صادره در این خصوص از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که نسبت به شکایت شاکی ماهیتاً رسیدگی به عمل آمده و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به امر مختومه مجوزی نداشته و به شرح دادنامه شماره 28 مورخ 30/1/83 هیات عمومی دیوان در مدلول دادنامه قطعی مورد اعتراض اشتباهی مشهود نگردیده است، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع