رای شماره 58 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 78

شاکی: آقای سید محمد حسینی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11و13و14 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 58

مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1308 موضوع شکایت آقای کیومرث وشمگیر و غیره به طرفیت هیات واگذاری زمین استان تهران به خواسته ابطال کلیه عملیات غیرقانونی هیات واگذاری زمین استان تهران (قم) به شرح دادنامه شماره 742 مورخ 1371/06/25 حکم بر ابطال کلیه عملیات انجام شده نسبت به سهمی مالکیت شکات صادر نموده است.ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1652 موضوع شکایت آقای محمد رحیمی گآیینی و غیره به طرفیت هیات واگذاری زمین استان قم به خواسته ابطال تصمیمات هیات واگذاری زمین به شرح دادنامه شماره 2077 مورخ 1377/08/30 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1613 موضوع شکایت آقای جمشید رحیمی گآیینی به طرفیت سازمان امور اراضی قم به خواسته ابطال عملیات طرف شکایت به شرح دادنامه شماره 2325 مورخ 1377/10/15 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. د) شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/579 موضوع تقاضای تجدیدنظر محمد گآیینی رحیمی نسبت به دادنامه شماره 1633 مورخ 1377/10/24 شعبه یازدهم بدوی به شرح دادنامه شماره789 مورخ 1378/06/24 ضمن نقض رای معترض علیه رای به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس دلایل و مدارک و علل و جهات خاص مندرج در پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و تحقق شرایط مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 محقق نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده مذکور نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع