ماده 33 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اظهارنامه ثبت‌ علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه ‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌ بندی بین‌ المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می ‌شود. پرداخت هزینه ‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.