وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد راجع به جایگزین حبس)، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ص. ع. فرزند خ. 37 ساله کارگر اهل و ساکن قرچک مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی به نام ت. ع. به شرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا نظر به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی نظریه کارشناس تصادفات کیفرخواست صادره اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 717 از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی و رعایت بند اول از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید همچنین از حیث جنبه خصوصی بزه مستندا به مواد 488 و 559 و 568 و 709 و 710 و 714 و 715 از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت 1 - دودهم درصد دیه کامله بابت ارش تورم ران راست 2 - چهارصدم دیه کامله بابت جراحت دامیه خلف طاق سر در دو منطقه 3 - یک صدم دیه کامله بابت ارش آسیب خفیف نسوج نرم شانه چپ 4 - نصف چهارپنجم از یک پنجم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک نی راست که بدون عیب بهبودیافته در حق شاکی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد./الف

رئیس شعبه --- جزایی دادگستری قرچک - زونیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ص. ع. فرزند خ. از دادنامه شماره --- مورخ 13/5/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن و حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ت. ع. به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری که منجر به تصادف و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به تجدیدنظرخوانده گردیده محکوم به پرداخت مقادیری بابت دیه و ارش در حق نامبرده و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده که با توجه به محتویات پرونده چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می‌رسد النهایه چون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده لذا به استناد تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزودن ماده 68 و شق ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات جنبه عمومی جرم و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا و با اصلاحات به عمل آمده تایید می‌گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها