تفویض اختیارات رئیس حوزه قضایی در ارتباط با دستور موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/29
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تفویض اختیارات رئیس حوزه قضایی در ارتباط با دستور موقت

پرسش

با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به دستور موقت آیا اجرا لزوماً مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است یا اینکه رئیس حوزه قضایی میتواند این اختیار را به معاون یا معاونین خود مثل سرپرست مجتمع تفویض کند؟

نظر هیئت عالی

اتفاق نظر مورد تأیید است. ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار میدارد: «روسای کل دادگستری استان، روسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ میتوانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضایی، اداری، ارجاع پرونده، نظارت و سرپرستی و سایر مسئولیتها با آنان همکاری کنند» و در تبصره ماده 15 همان آیین نامه نیز آمده است: «رئیس دادگستری میتواند اداره امور فوق را به تناسب وظایف
معاونین خود واگذار کند».

نظر اتفاقی

گرچه ماده مذکور صراحت دارد که باید به نظر رئیس حوزه قضایی برسد لیکن با توجه به اختیارات نامبرده که میتواند معاون های مختلف داشته و اختیاراتش را به آنها تفویض کند در این خصوص نیز به اتفاق نظر این حق برای نامبرده بوده و میتواند به یکی از معاونین خود و از جمله ریاست مجتمع تفویض کند. از آنجا که دستور موقت در مواردی مطالبه میشود که فوریت داشته و کسب نظر شخص رئیس حوزه قضایی اکثراً مستلزم تأخیر است و با توجه به قصد قانونگذار در خصوص نظارت یک مرجع بالاتر از این رو در این مورد خصوصیتی وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها