مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت وارد به محصول کشاورزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه خسارت وارده به محصول کشاورزی، از دعاوی مربوط به مال غیرمنقول محسوب می‌شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع آن است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ط. ک. و دیگران در دادخواستی به طرفیت شرکت ت. پرداخت خسارت وارد بر محصولات کشاروزی خود را خواستار شده و علت آن را به زیر آب رفتن محصول گندم خود ذکر کرده اند. شعبه دوم دادگاه عمومی کوهدشت به موجب دادنامه شماره --- - 1391/03/01 و به دلیل اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات و تصدیق خسارت از طرف دیوان عالی است قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده و دادگاه تجدید نظر استان با نقض قرار دادگاه بدوی پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه عمومی فرستاده است و دادگاه یاد شده پس از چند جلسه رسیدگی مجددا در قرار شماره --- - 1393/12/04 به اعتبار محل اقامت خوانده به صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار صادر کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران نیز برابر قرار شماره --- -‌ 1394/02/28 به لحاظ مربوط دانستن قضیه به غیرمنقول صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف درصلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و کوهدشت به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به مقررات ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در امر متنازع فیه قایل به تفصیل شدن متقن را مورد تاکید قرار داده است نظر دادگاه عمومی تهران صائب تشخیص می‌شود مستندا به ماده 28 قانون یاد شده با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کوهدشت حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سیدعباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها