مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت توزیع برق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعاوی (اصلاح تعرفه محاسباتی برق) علیه شرکت توزیع برق در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

شرکت ه. در شکایتی علیه شرکت توزیع برق تبریز اصلاح تعرفه محاسباتی برق از سال 89 به بعد را خواستار شده است. شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 93/12/4 به دلیل این که شرکت مشتکی عنه به صورت غیر دولتی عمل می کند به استناد بندهای 2 و 4 ماده واحده استقلال شرکت های توزیع نیروی برق صلاحیت را نپذیرفته و به صلاحیت دادگاه عمومی تبریز از خود نفی صلاحیت کرده است شعبه --- دادگاه عمومی تبریز نیز برابر دادنامه شماره --- - 94/1/16 به دلایل مندرج در متن رای صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی تبریز به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که بر مبنای قانون استقلال شرکتهای توزیع برق و با وصف استقلال مالی و اداری، این شرکتها در چهارچوب استقلال برنامه ها و مقررات مصوب وزارت نیرو عمل می کنند مستندا به ماده واحده قانون مرقوم و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها