تصرف عدوانی و ممانعت از حق در مال مشاعوضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق در اموال مشاعی نیز قابل تحقق است.با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ش. ق. دائر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع شکایت خانم ع.س.چ. بدین شرح که نامبرده از انباری عمومی داخل زیرزمین به طور اختصاصی در حال استفاده بوده و نیز با نصب درب زیر راه پله مانع دسترسی سایر همسایگان از جمله شاکی به فضای مشاعی گردیده دادگاه باعنایت به احراز مالکیت شاکی به نحو اشاعه، احراز تصرف متهم و اقدام به ایجاد مانع در دسترسی به حیاط مشاعی توسط نامبرده ضمن احراز بزهکاری مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در عین حال رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با لحاظ مقررات بودجه سال 1394 راجع به تعدیل تعرفه ها و جرائم نامبرده را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز رفع تصرف از مشاعات و رفع مانع از دسترسی های ملک به فضاهای مشاعی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علیرضا قاسمی ساغند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ش. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کیفری دو تهران ( 1103 جزایی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از مشاعات محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی

منبع
برچسب‌ها