رسیدگی در مرجع تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه تجدیدنظر به موضوعاتی رسیدگی می کند که در دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر شده باشد.

رای دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران آقای ر. متهم است به ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین نسبت به آقای الف.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه دادرسی، بزه های منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستندا به مواد 290 و 714 و 608 قانون مجازات اسلامی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سه هزارم دیه کامله یک نفر انسان بابت کبودی بازوی راست و خلف کتف راست در حق مجنی علیه آقای الف. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می‌گردد. رای صادرشده غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، از دادنامه شماره --- مورخ 15/07/93 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 11/02/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که از حیث اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین توسط آقای ر. برحسب شکایت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم گردیده و رای دادگاه به طرفین ابلاغ شده که پس از ابلاغ آقای الف. طی لایحه ای که به شماره 232 مورخ 07/07/93 ثبت دفتر گردیده بیان داشته: اتومبیل این جانب به سرقت رفته و به مال خودم نرسیده ام که دادگاه بدوی نسبت به ادعای سرقت اتخاذ تصمیم ننموده و تقاضای رسیدگی دارم که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده، که دادیاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ادعای آقای الف. را بابت سرقت قرار منع تعقیب صادر نموده (برگ 73 ) که قرار به متضرر از جرم ابلاغ گردید و می‌تواند اعتراض کند و به علت منع تعقیب و عدم صدور کیفرخواست قابل رسیدگی در دادگاه نبوده تا این که دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شود، فلذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به علت مورد حکم نبودن دادگاه بدوی حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است و به تجدیدنظرخواه متذکر می‌شود به قرار منع تعقیب بابت سرقت از طریق دفتر شعبه دادیاری اعتراض نمایید و پرونده به دفتر شعبه ارسال گردد تا این که تشریفات قانونی بابت قرار منع تعقیب رعایت شود.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها