نظریه مشورتی شماره 7/1401/727 مورخ 1401/07/27

تاریخ نظریه: 1401/07/27
شماره نظریه: 7/1401/727
شماره پرونده: 1401-186/1-727 ک

استعلام:

در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله برای هر عضو مثلاً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک منقله حساب می‌شود یا این‌که هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات (آسیب‌های متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود می‌آید، در صورتی که هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد؛ همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آن‌ها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه‌ای دارد. همچنین به موجب ماده 543 قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ یعنی آن‌که، همه جراحات از یک نوع باشند؛ همه آسیب‌ها در یک عضو باشند؛ آسیب-ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود و مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها یک دیه آسیب ثابت می‌شود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده می‌شود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها