رای شماره 112 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9903024

شماره دادنامه: 140009970906010112

تاریخ: 14‌0‌0/‌03/‌03

شاکی: خانم مرضیه عظیمی فر

طرف شکایت: دانشگاه بوعلی سینا همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) بند 35 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مصوب 1؍5؍97 هیات امنا

مقرره مورد شکایت:

ماده 35:کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متاهل به میزان 810 برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

تبصره 1: اعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول یا از کار افتاده کلی است و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، همچنین بانوان مطلقه ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رای مراجع ذی صلاح بر عهده دارند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می‌شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر با بند 4 ماده 68 قانون مدیریت می‌باشد هم چنین با تبصره 2 بند 5 ماده 54 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و آرای شماره 854-855- 18؍7؍96 و 1323- 23؍5؍97 هیات عمومی دیوان مغایر است.

خلاصه دفاعیه طرف شکایت: 1- به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نهادها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و صرفاً براساس مصوبات هیات امنا که حسب مورد به تصویب وزیر مربوطه می‌رسد عمل می نمایند. 2- فوق العاده عائله مندی به کسانی تعلق می‌گیرد که تشکیل خانواده داده باشند بنابراین بدیهی است مزایای ناشی از عائله مندی صرفاً به اشخاصی تعلق دارد که تشکیل خانواده داده و عائله داشته باشند و مقرره مورد شکایت منطبق با مفهوم عائله مندی تصویب شده است و منظور هیات امنا برقراری حق عائله مندی برای بانوان سرپرست خانوار و عائله مند می‌باشد در حالی که بانوان مطلقه صاحب فرزند نمی‌باشند تا عائله مند محسوب شوند و برخورداری از فوق العاده عائله مندی از سوی دیگر هیات امنای هر دانشگاه، مستقل از هیات امنای سایر دانشگاه هاست چرا که مقرراتشان ممکن است متفاوت باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

نظر به این که اولاً دانشگاه و موسسات آموزش و پژوهشی به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 از رعایت قوانین و مقررات عمومی خصوصاً قانون مدیریت خدمات کشوری معاف بوده و صرفاً بر اساس مصوبات هیات امنای خود عمل می کنند که به تایید وزیر مربوط رسیده باشد و ثانیاً مصوبات هیات امنای هر 18؍7؍1396 دانشگاه پس از انجام تشریفات قانونی، مورد استناد و حاکم بر همان دانشگاه می‌باشد و ثالثاً دادنامه شماره 854-855- هیات عمومی ناظر بر مستخدمین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بنابراین با توجه به صلاحیت هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا در خصوص وضع مقرره مورد شکایت و به تبعیت از رای وحدت رویه شماره 1323مورخ 23؍5؍97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها