تاسیس مطب پزشکی در کاربری مسکونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استقرار و تاسیس اماکن پزشکی در کاربری مسکونی بلامانع و فاقد اشکال است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد ومدارک و اینکه وفق قانون تاسیس مطب پزشکان مصوب 1366 تاسیس و استقرار اماکن پزشکی درکاربری مسکونی بلامانع اعلام گردیده و در مانحن فیه خواهان‌ها به موجب اسناد پیوست ضمیمه دادخواست مالکیت و انتفاع آنان در ملک موضوع رای احراز گردیده و خوانده دعوی بدون توجه به حرفه آنان و بدون لحاظ مفاد قانون مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودهاست. لذا در اجرای مفاد قانون مذکور و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها شکایت وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

منبع
برچسب‌ها