مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام خانوادگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی در صلاحیت اداره ثبت احوال محل تنظیم سند است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت این پرونده آقای م. الف. فرزند ح.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان دادخواستی به خواسته تغییرنام خانوادگی از الف. به..... تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان مذکور کرده است که به موجب رای شماره --- - 1393/11/15 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی به اعتبار و شایستگی اداره ثبت احوال اعلام نظر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشورارسال که به این شعبه ارجاع شده است متن قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ 1393/12/23 تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای غلامحسین حیدری وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعلام عدم صلاحیت شماره 300976 - 1393/11/15 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان به شایستگی اداره ثبت احوال آن شهرستان راجع به خواسته خواهان مبنی بر تغییر نام خانوادگی مستندا به ماده 40 قانون ثبت احوال نافذ است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی عینا تایید وابرام می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها