ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

در مواردی که مخبر یا کاشف متعدد باشند سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.