مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می‌باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رای وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/03

رای دادگاه

دراین پرونده آقایان غ. س. و م.ح. ح.ی. به وکالت از آقایان ب. ع. و ر. ف. دادخواستی به طرفیت آقای س. ب. که متعاقبا آقای م. ح.خ. وکالت وی را به عهده گرفته اند. به خواسته پرداخت بهای زمین و مستحدثات ایجادی فعلا مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و در تشریح خواسته خود چنین بیان داشته است که موکلین به موجب مبایعه نامه های شماره 20/27 و 20/28 هردو مورخ 1386/11/30 دو قطعه زمین مجموعا سه هزار مترمربع را از خواهان ابتیاع نموده‌اند از آن جایی که برابر دادنامه شماره --- - 890 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند و 1405 - 90 شعبه محترم --- تجدید نظر استان تهران مبیع کلا مستحق للغیر درآمده است صدور حکم به بهای زمین و مستحدثات ایجادی تقاضا شده است. وکیل خوانده ضمن رد ادعای خواهان ها دفاعیاتی مطرح نمود که در صفحه 27 پرونده مضبوط است دادگاه جهت ارزیابی مستحدثات و محاسبه کاهش ارزش ثمن قرار کارشناسی صادر نمود. برابر نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض موثر طرفین باقی مانده است خواهان ها مستحدثاتی در محل ایجاد نکرده اند. دادگاه با توجه به ماده 391 قانون مدنی آن چه را که قابل مطالبه است ثمن و کاهش ارزش پرداختی و مستحدثات مربوط میباشد و نه قیمت زمین، لذا دعوی خواهان‌ها را مقرون به صحت تشخیص نداده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد./ ق

رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- محمد مهدی مطیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ب. ع. و ر. ف. باوکالت غ. س. و م.ح. ح.ی. به طرفیت س. ب. ازدادنامه شماره --- صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند به آن قسمت ازدادنامه که طی ان حکم به بیحقی خواهان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت بهای زمین اصداریافته قابل پذیرش بوده ودادنامه مذکوربا تایید سایرموارد دادنامه دراین قسمت قابل نقض است چراکه اولا:ٌ برابر دادنامه های شماره --- - 890 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند و 1405 - 90 شعبه --- تجدیدنظر تهران دوقطعه زمین مجموعاٌ به مساحت 3000 مترمربع موضوع مبایعه نامه های مورخ 86/11/30 مستحق للغیر درآمده است ثانیاٌ: کارشناس منتخب دادگاه هرمترمربع زمین را به مبلغ 1/050/000 ریال ارزیابی کرده است که ارزش کل زمین به مبلغ 3/150/000/000 ریال قابل احتساب است ثالثا: ازوحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 صادره ازسوی دیوانعالی کشوراستنباط میشود که مبنای احرازکاهش ارزش ثمن راارزیابی روز مبیع دانسته است رابعاٌ: ماده 391 قانون مدنی آنچه راکه قابل مطالبه دانسته یکی استردادعین ثمن ودیگری دریافت غرامات است که ایندو درمبلغ ومیزان ارزش کل روز زمین مستتراست بنابراین ضمن نقض دادنامه دراین قسمت وبه استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 3/150/000/000 ریال بابت ثمن وغرامات حاصله ونیزپرداخت حق الوکاله وکیل وهزینه ابطال تمبر وهزینه کارشناسی درحق تجدیدنظرخواهان‌ها صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع
برچسب‌ها