‌ماده 104 قانون استخدام کشوری

وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
‌الف - در زمینه امور استخدامی.
(1) مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(2) دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هم آهنگی.
(3) رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
(4) انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
(5) اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.
(6) اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
(7) اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری
1 (اصلاحی 1353/12/28)- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی.
2 (اصلاحی 1353/12/28)- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت.
(3) تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(4) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد بمنظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
(5) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری.
6 (الحاقی 1353/12/28)- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (‌موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند 1351) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.