تخریب پل مغازه توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل ها بر روی آن ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می‌نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می داند که با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره 649 مورخ 12/07/93 اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی لاریمی - ایرانی

منبع
برچسب‌ها