رای وحدت رویه شماره 418 مورخ 1381/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 181/80

شاکی: شهرداری کرج

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و6و 14 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 27 بهمن 1381

شماره دادنامه: 418

مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/612 موضوع شکایت آقای ابوالفضل همایون سبزه خیمه به طرفیت شهرداری کرج به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 1171 مورخ 1379/07/09 چنین رای صادر نموده‌ است. صرفنظر از اینکه در گزارش خلاف به پلاک ثبتی اشاره‌ای نشده و بالتبع رای هم فاقد پلاک ثبتی است و دلیل و مستندی مبنی براینکه کلاً پلاک مورد نظر در طرح دبستان قرار دارد در پرونده ملاحظه نمی‌شود و بالتبع مفاد نامه مورخ 1377/06/22 مسکن و شهرسازی استان تهران که در خصوص تملک پلاک 25/365 به مساحت 240 مترمربع اشاره شده مشخص نیست در خصوص ملک شاکی هم مصداق دارد یا خیر فارغ از این مورد از طرفی اخطاریه کمیسیون ماده صد بدوی در مورخ 1376/10/04 ابلاغ که در آن قید گردیده ظرف ده روز کتباً دفاع خویش را تسلیم کند که قبل از انقضای آن کمیسیون بدوی در جلسه مورخ 1376/10/08 مبادرت به صدور رای نموده که این امر برخلاف آیین‌نامه مورد نظر می‌باشد و رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره 1239 مورخ 1377/07/21 نیز دارای دو امضا که مبین حضور دو عضو از سه عضو می‌باشد بوده درحالی که کمیسیون ماده صد متشکل از سه نفر تشکیل می‌شود زیرا به استناد تبصره یک ماده صد اساساً کمیسیون مرکب از نمایندگان وزیر دادگستری و وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر تشکیل می‌گردد که بدین شکل کمیسیون رسمیت قانونی نداشته بالتبع تصمیم آن نیز اعتباری از این حیث ندارد علیهذا حکم به ورود شکایت و فسخ رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر می‌گردد.ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/386 موضوع شکایت خانم وجیهه نورالعیونی به طرفیت شهرداری کرج منطقه شهرداری کرج منطقه 5 به خواسته تخفیف درجریمه و لغو رای کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1623 مورخ 1379/08/30 چنین رای صادر نموده است،‌اولاً درخواست شاکیه مبنی بر تخفیف جریمه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان بوده واز شمول ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و ثانیاً مشارالیها فاقد سند رسمی مالکیت بوده وطرح دعوی با سند قولنامه‌ای محمل قانونی ندارد.بنا به مراتب مارالذکر قرار رد شکایت صادر واعلام می‌گردد. جشعبه ششم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 77/1690 و 78/955 موضوع شکایت آقای روح‌اله سعادت و علی عزیزپور به طرفیت شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته لغو رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه‌های شماره 1693 مورخ 1378/09/14 و 284 مورخ 1379/02/10 نظر به اینکه دلیل مالکیت شاکی یک برگ قرارداد و قولنامه عادی بوده که وفق مواد 46 و 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک قابل پذیرش در مراجع قضایی و دارات نمی‌باشد قرار رد شکایت را صادر نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر و اینکه کمیسیون‌های موضوع ماده صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رای قطعی کرده‌ است بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان در زمینه اعتراض نسبت به رایی که به نامن آنان صادر شده است، ذیحق و دارای سمت قانونی میباشند در نتیجه دادنامه شماره 1171 مورخ 1379/07/09 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع