پرداخت حق بیمه عضو افتخاری هیأت مدیره و رابطه کارگری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف پرداخت حق بیمه برای عضو افتخاری هیات مدیره، موجد رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. به طرفیت خوانده [اداره کار نوشهر] و در اعتراض به رای شماره... با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هریک از طرفین و همانگونه که هیات حل اختلاف کار با رسیدگی درست و مطابق با مقررات استدلال نموده است، شاکی عضو افتخاری هیات مدیره بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی وجود نداشته و صرف پرداخت حق بیمه عضو افتخاری، مثبت رابطه کارگری نیست. علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی، ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - کلی وند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری - اسکندری

عناوین و برچسب‌ها