روند صدور کیفرخواست شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/02
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوشتر

موضوع

روند صدور کیفرخواست شفاهی

پرسش

آیا صدور کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی پس از تفهیم اتهام دارد یا خیر؟ بدون صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.

نظر هیئت عالی

چون پرونده در صورتی مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل طرح در دادگاه کیفری صالح است که دادستان و بازپرس بر احراز بزهکاری متهم، توافق داشته باشند و احراز این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است که متعاقباً دادستان می‌تواند راساً یا با درخواست بازپرس پرونده‌ای را بدون صدور کیفرخواست و با ادعای شفاهی مطابق بند ب ماده 335 قانون مارالذکر در دادگاه کیفری مطرح نماید؛ بنابراین نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان شوشتر استان خوزستان، مورد تایید است. بدیهی است در مواردی که دادستان راساً امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار است صدور قرار جلب به دادرسی در موارد موضوع ماده 86 قانون مارالذکر منتفی است.

نظر اتفاقی

نظریه اول: با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری جهت تسریع در رسیدگی است و در خود ماده بیان داشته است که اخذ تأمین کیفری با دادگاه است و حسب نظریه مشورتی 1677/93/7 -93/7/20اداره کل حقوقی قوه قضائیه به جز پیشنهاد به دادستان تکلیفی متوجه بازپرس نیست و پرونده پس از تکمیل تحقیقات بدون صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال می‌گردد. ضمنا در امور کیفری قانونگذار با اطلاع از فرآیند رسیدگی اقدام به تصویب ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری نموده است.
نظریه دوم: مقام قضایی دادسرا پس از تکمیل تحقیقات باید عقیده خود را قالب قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر کند و ماده 86 فقط در خصوص کیفرخواست شفاهی است و به جای اینکه کتبی باشد اقدام به وضع این ماده نموده است و همچنین ماده 86 از اختیارات دادستان است و در قرار جلب به دادرسی است که نوع اتهام و مستندات و دلایل ذکر می‌گردد و اخذ تأمین با دادگاه به جهت حفظ متهم است و اگر شاخص را قرار جلب به دادرسی درنظر بگیریم دیگر در شعب اعمال سلیقه نمی‌شود لذا باید قرار جلب به دادرسی صادر گردد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها