نظریه مشورتی شماره 7/96/1566 مورخ 1396/07/10

تاریخ نظریه: 1396/07/10
شماره نظریه: 7/96/1566
شماره پرونده: 1229-1/168-96

استعلام:

در ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است فهرست کامل متهمین تحت نظر در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان اعلام شود حال مراد از این ماده اعلام مشخصات افرادی است که برابر ماده 46 همان قانون توسط ضابطین تحت نظر می‌باشند و علی القاعده اول وقت اداری به مرجع قضایی معرفی می گردند و یا اعلام افرادی که به دلیل صدور قرارهای تامین کیفری ولو مسبوق به دستگیری قبلی آنها نباشد و به بازداشگاه معرفی می‌شوند ؟ در مرجع قضایی به دلیل احضاریه ارسالی حاضر شده و بدلیل عجز از تودیع تامین بازداشت می‌شود و یا اعلام افرادی که در مرجع انتظامی تحت نظر بوده و در اولین فرصت یا وقت اداری نیز به دلیل عجز از تودیع تامین کماکان به زندان یا بازداشتگاه معرفی می‌شوند ؟ یا هر سه گروه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ذیل مواد 44، 46 و 185 ناظر به مواد 179 و 182، تبصره‌ی ماده‌ی 185 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده‌ی 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات 1389 ناظر به تعریف بازداشتگاه و بندهای ج و د آیین نامه‌ی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391ناظر به تعریف بازداشتگاه‌های انتظامی و تحت نظرگاه، این است که حکم مقرر در ماده‌ی 49 قانون مارالذکر مبنی بر اعلام فهرست کامل متهمان تحت نظر در پایان هر روز از سوی دادستان شهرستان به رئیس کل دادگستری استان ناظر به مطلق متهمان تحت نظری است که به موجب دستور مقامات قضایی در اجرای ماده‌ی 185 قانون موصوف، جلب شده یا در اثر ارتکاب جرم مشهود موضوع ذیل مواد 44 و 46 به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا اعزام نزد مقام قضایی در آن محل نگهداری می‌شوند.

منبع