رای شماره 57 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 212/78

شاکی: آقای نعمت‌الله کریمی

موضوع: اعتراض به گران بودن نرخ مکالمه تلفن در شهرستان خمینی‌شهر

تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 57

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با واگذاری خط تلفن در شهرستان خمینی‌شهر در قبال اخذ 83000 تومان 40000 تومان دیگر اضافی برای هزینه خارج از مرز گرفتند. این منطقه به مرکز مخابرات امیرکبیر نزدیک می‌باشد گرفتن این پول اضافه یعنی چه؟ درخواست رسیدگی در این خصوص را دارم.مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، شرکت مخابرات استان اصفهان اقدام به فروش فیش براساس نوبت به قیمت مصوب در سال 72 نموده است که با توجه به اینکه محل نصب برخی از متقاضیان خارج از مرز خدمات تلفنی شرکت مخابرات بوده و شرکت مکلف و موظف به ارائه خدمات در خارج از مرز نمی‌باشد مگر اینکه هزینه طرح و یا خارج از مرز وسیله متقاضیان پرداخت شود که شرکت مخابرات براساس مصوبه شورای اقتصاد به ازاء هر متر خارج از مرز مبلغ 12000 ریال به عنوان هزینه منصوبات خارج از مرز اخذ و نسبت به ایجاد منصوبات و دایری فیش اقدام می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور به خواسته ابطال مصوبات مورد اعتراض قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که چون اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع