ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور

نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌ دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌ های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.