شرط مطالبه دیه جراحات از بیت المال

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه دیه از محل بیت المال، در فرض عدم شناسایی ضارب، منحصر به قتل بوده و شامل دیه صدمات بدنی و ضرب وجرح نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.خ. با وکالت آقای س.ج. به طرفیت وزارت دادگستری (صندوق بیت المال) به خواسته پرداخت دیه صدمات بدنی بدین شرح که اعلام گردیده خواهان در مورخه 1390/06/25 در منطقه گواور شهرستان... در حال تعلیف احشام، مورد حمله چند تن سارق ناشناس قرار گرفته و به علت مقاومت در مقابل آنها، از کوه پرتاب و منجر به صدمات بدنی شده، تقاضای رسیدگی نموده و نماینده خوانده در دادگاه حاضر و اعلام داشته موضوع ادعای خواهان خارج از شمول مقررات قانونی از جمله مواد 462 الی 487 قانون مجازات اسلامی است و قتل صورت نگرفته تا دیه از بیت‌المال پرداخت شود. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‌است. دادگاه با پذیرش دفاع موثر نماینده خوانده و اینکه دلائل خواهان کافی نمی‌باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دالوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. به وکالت از آقای س.خ. به طرفیت وزارت دادگستری از دادنامه شماره --- - 1392/05/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده‌است، به موجب این دادنامه دعوی مطالبه دیه از بیت‌المال بابت صدمه بدنی رد شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده‌است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دشتبانی - رفعت

منبع
برچسب‌ها