تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۵۴

پیام: مطالبه دیه از محل بیت المال، در فرض عدم شناسایی ضارب، منحصر به قتل بوده و شامل دیه صدمات بدنی و ضرب وجرح نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.خ. با وکالت آقای س.ج. بطرفیت وزارت دادگستری (صندوق بیت المال) بخواسته پرداخت دیه صدمات بدنی بدین شرح که اعلام گردیده خواهان در مورخه ۱۳۹۰/۶/۲۵ در منطقه گواور شهرستان... در حال تعلیف احشام، مورد حمله چند تن سارق ناشناس قرار گرفته و بعلت مقاومت در مقابل آنها، از کوه پرتاب و منجر به صدمات بدنی شده، تقاضای رسیدگی نموده و نماینده خوانده در دادگاه حاضر و اعلام داشته موضوع ادعای خواهان خارج از شمول مقررات قانونی از جمله مواد ۴۶۲ الی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی است و قتل صورت نگرفته تا دیه از بیت‌المال پرداخت شود. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‌است. دادگاه با پذیرش دفاع موثر نماینده خوانده و اینکه دلائل خواهان کافی نمی‌باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران - دالوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. بوکالت از آقای س.خ. به طرفیت وزارت دادگستری از دادنامه شماره ۰۵۰۱- ۱۳۹۲/۵/۳۱ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده‌است، به موجب این دادنامه دعوی مطالبه دیه از بیت‌المال بابت صدمه بدنی رد شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده‌است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دشتبانی - رفعت