مرجع صلاح رسیدگی در غیاب بازپرس و دادرس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم

موضوع

مرجع صلاح رسیدگی در غیاب بازپرس و دادرس

پرسش

در فرضی که هم بازپرس و هم دادرس در مرخصی یا مأموریت می‌باشند و پرونده‌ای که در صلاحیت بازپرس است در دادگستری مطرح می‌شود، آیا دادستان می‌تواند از باب حفظ ادله، رسیدگی کند و یا اینکه باید پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال گردد؟

نظر هیئت عالی

در جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 302 قانون یاد شده، در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداری و یا در اوقات کشیک، می‌باید مطابق تبصره ماده 92 قانون صدرالذکر اقدام گردد ولکن این امر مانع اعمال مقررات ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان (و یا با رعایت ماده 88 توسط دادیار کشیک) در جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مزبور نمی‌باشد و اعمال مقررات ماده 77 نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداری نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (و یا دادیار) تنها در جرایم فوق‌الذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) می‌باید اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سمیرم استان اصفهان در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1374/94/7 مورخ 1394/6/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این امر می‌باشد.)

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 77 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهود، دادیار می‌تواند ورود پیدا کند و از باب حفظ ادله، تفهیم اتهام نموده، قرار تأمین صادر کند و با حضور بازپرس، پرونده را به وی ارجاع دهد ولی در جرایم غیرمشهود، دادیار حق ورود ندارد و در اینگونه جرایم، دادرس باید ورود کند و در غیاب دادرس، این امر در صلاحیت رئیس دادگستری است.

نظر اقلیت

اگر تنها دادیار حضور داشت، باید پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال گردد.

منبع
برچسب‌ها